Дотоод хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөө, биелэлтэнд зөвлөмж хүргэлээ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа байгууллагуудын 2017 оны дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт болон 2018 онд хийгдэх дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээ цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зөвлөмж хүргэх зорилгоор 2018 оны 03 сарын 27-ны өдөр харьяа байгууллагууддаа Аудит дотоод хяналтын хэлтсээс хичээл заалаа.

Зөвлөмжийн гол зорилго нь өнгөрсөн онд хийгдсэн дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөлтөнд гарсан алдаа дутагдлыг залруулж тэдгээрт тулгуурлан 2018 онд шинээр төлөвлөж буй дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө түүний шалгуур үзүүлэлтийг хэрхэн оновчтой, зөв тодорхойлж биелэлтийг бодит шаардлагад нийцсэнээр гаргахад оршиж байв.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.