УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

УЛААНБААТАР  ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

 

2018 оны 04 дүгээр сарын 27                                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

Д/д Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах байгууллага  

Шалгуур үзүүлэлт

 

1 2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаархи танилцуулга мэдээллийг НЗД-ын Зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх. УБЗАА-ИБХ

Инженерийн хангамжийн байгууллагууд

Дүүргүүдийн ЗДТГ

НЗД-ын Зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлсэн байх
2 “Зөрчлийн тухай хуул”-ийн холбогдох заалтын дагуу тээврийн хэрэгсэлд ногдуулах торгууль, шийтгэвэрийн асуудлыг Автотээврийн үндэсний төвтэй хамтран Хууль зүй дотоод хэргийн яамаар шийдвэрлүүлэх. НТаГ, ЗХУТ,

НТэГ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ

Шийдвэрлэсэн асуудлын талаархи тайлан
3 Орон сууц нийтийн аж ахуйн мэрэгжлийн холбоо, Хувийн орон сууцны хөгжлийн төвүүд гишүүн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор нэгдсэн дуудлагын төв бий болгох талаар судалгаа хийх “Ажлын хэсэг”-ийг яаралтай байгуулах. УБЗАА-ИБХ,

ОСНААМХолбоо,

ХОСНААХөгжлийн төв

Ажлын хэсэг байгуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ирүүлэх
4 БЗД, СБД-ийн нутаг дэвсгэрт байрлах явган хүний нүхэн гарцны ашиглалт үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор “Ажлын хэсэг” байгуулж, уг асуудлыг НЗД-ын Зөвлөлийн хуралд танилцуулах. УБЗАА-ИБХ, ХХҮХ

НХТЕТГ,

НӨХГ,

ЦЕГ-ын ЗЦА,

НМХГ

СБДЗДТГ

–     Ажлын хэсэг байгуулсан байх

–     НЗД-ын Зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байх

5 Байрны 1-р давхарт байрлах самбарт АТБӨЯХАТ-ийг төлнө үү гэсэн зарыг наах ажлыг яаралтай зохион байгуулах. Дүүргүүдийн ЗДТГ,

ОСНААУГ,

МСӨХолбооны ДЗ

ХОСНААХөгжлийн төв

ОСНААМХолбоо

·   Авч хэрэгжүүлсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ

·   Зар байршуулсан тоо

 

6 Мал бүхий иргэдийг хориглосон бүсээс нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой зардлуудад хяналт тавьж, газар зохион байгуулалтыг хийх /СХД, БЗД/, худаг ус гаргах ажлыг сурталчилах УБЗАА-ХХҮХ, ИБХ

СХДЗДТГ, БЗДЗДТГ

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ирүүлэх
7 Хаврын тохижилт ногоон байгууламжийн ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан батлагдсан зураг төсвийн дагуу тохижилтын ажлыг эхлүүлэх. Том модыг сэлгүүлэн суулгах ажлын шалгарсан ААНБ-уудтай гэрээг байгуулж, ажил эхлүүлэх УБЗАА-ТХХУХ,

НБОГ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Ногоон байгууламжийн хяналтын ТББ

·   Гэрээ байгуулсан байх

·   Тохижилтын ажлуудыг эхлүүлсэн талаар тайлан

Сэлгүүлэн суулгасын модны тоо

8 Оршуулгын газрын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлыг шуурхайлах. ШУТИС-тай хамтран шашны зан үйлийн асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах. УБЗАА-ТХХУХ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ

Ажлын хэсэг

·   Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан тайлан мэдээ

·   Ажлын хэсгийн дэлгэрэнгүй тайлан

9 Шөнийн гэрэлт гудамжинд худалдаа үйлчилгээ явуулах ААНБ-уудыг сонгох шалгаруулах ажлын хүрээнд тухайн байгууллагуудын хүчин чадал, ирүүлсэн мэдээллийг газар дээр нь шалгах. УБЗАА-ХХҮХ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ

Менежментийн баг

·   Газар дээр нь ажилласан ААНБ-ын тоо
10  Нийслэлийн Засаг даргын 2018.04.06-ны өдрийн А/306 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан удирдамжийн хүрээнд ТҮЦ байршуулахыг хориглосон 13 гудамжинд байрлаж байгаа түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн нарийвчилсан судалгааг СБД, ЧД-ээс бусад дүүрэг дахин ирүүлэх. СХДЗДТГ,

ХУДЗДТГ,

БГДЗДТГ,

БЗДЗДТГ

·   Шаардлага хангасан тайлан ирүүлэх
11  “Манай хороо – Миний гудамж” аяны дэд ажлын хэсгүүд аяны хүрээнд хийгдэх Дүүрэг болон Хороодын ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөний төслийг үр дүнд хүрэхүйц ажлуудыг зорилтот түвшин, тодорхой шалгуур үзүүлэлт, хугацааны хуваарьтайгаар шинэчлэн гаргаж 2018.05.04-ний дотор нийслэлийн ажлын хэсэгт ирүүлэх. /Төлөвлөгөөний ижилтгэсэн загварыг фэйсбүүкээс татаж авна уу/ Дүүргүүдийн Засаг даргын орлогч ·   Шалгуур үзүүлэлтийн дагуу нарийвчилсан төлөвлөгөөг шинэчлэн гаргаж ирүүлсэн.
12 “Манай хороо – Миний гудамж” аяны хүрээнд нийслэлийн 9 дүүрэг, 152 хороо тус бүрээр аяны фэйсбүүк группт хэрэгжүүлж буй ажлын мэдээллийг тогтмол оруулах. Дүүргүүдийн ЗДТГ ·   Мэдээлэл оруулсан хорооны тоо
13 ГУББГ-тай ажлын гэрээ байгуулах. УБЗАА-ИБХ

ГУББГ

·   Гэрээ байгуулсан байх
14 Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудад явуулах түвшин тогтоох шалгалтыг эрчимжүүлэх. Ажлын хэсэгт орсон албан хаагчдын ажиллах нөхцлөөр хангах. Дүүргүүдийн ЗДТГ ·   Нийт түвшин тогтоох ААНБ-уудын тоог хоол, худалдаа үйлчилгээний төрлөөр гаргаж, үүнээс шалгалтад хамрагдсайн байгууллагын тоог ирүүлж, зургаар баталгаажуулах
15 Хотын хэмжээнд авто зам сэтэлж сүвлэсний дараа нөхөн сэргээлт хийгдээгүй байршлуудад нөхөн сэргээлт хийх ажлыг эрчимжүүлэх УБДС ТӨХК

УБЗЗАГ

Байршил, тоо хэмжээ ирүүлэх
16 Их цэвэрлэгээ 90 минут арга хэмжээнд оролцсон ч цэвэрлэгээ хийгээгүй НХОГ-т арга хэмжээ тооцох. УБЗАА-ТХХУХ Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл
17 ХУД-ийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 43 улиас модыг иргэдийн хүсэлтээр тайрсан гэх Нарлаг СӨХ-д арга хэмжээ авч тооцох. ХУДЗДТГ ·   Арга хэмжээ тооцож, торгууль ногдуулсан дүн ирүүлэх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.