УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР.

2018 оны 09 дүгээр сарын 13                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот

Д/д Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах байгууллага  

Шалгуур үзүүлэлт

 

НЭГ. ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
1. НЗД-ын 2018 оны А/760 дугаар захирамжаар Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор хийгдэж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн дээвэр шугам сүлжээний нэр бүхий 16 ажлыг шуурхай гүйцэтгүүлж, ашиглалтад оруулах. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар –     Шугам сүлжээний засвар хийгдсэн сургууль, цэцэрлэгийн дээвэр шугамын ажлын тоо,

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоо хэмжээ

–     Фото зураг

2. НЗД, Хотын Ерөнхий менежер бөгөөд ЗАА-ны дарга гэрэлтүүлгийн асалт, чанарын байдалтай 09-р сарын 13-нд танилцсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх. Үүнд:

·         ХУД, БГД, ЧД-ийн гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээг яаралтай хийж дуусгах,  хариуцаж буй компаниудын ажлыг шалгах, санал танилцуулах.

·         Гэмтсэн гэрэлтүүлгийн гол кабель шугамын гэмтлийг хүйтэрч газар хөлдөхөөс өмнө бүрэн засварлаж дуусгах, гэмтэл тодорхойлох, лаборатор оруулах ажилд УБЦТС ТӨХК дэмжлэх үзүүлж шуурхай ажиллах,

·         ХУД наадамчдын зам, ЧД, СБД зуслан чиглэлийн замуудын шатсан гэрэлтүүлгийг “Чанарын баталгаат хугацаа”-нд гүйцэтгэгч байгууллагаар засварлуулах, хэвийн ажиллагаанд оруулах.

·         Баянхошууны

ИБХ,

АДХХ,

УБЦТС ТӨХК,

Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Нийтийн үйлчилгээний судалгааны төв ТББ,

НАЗХГ.

Гэрэлтүүлгийн ашиглалт засвар үйлчилгээ хариуцан ажилладаг байгууллагууд.

–     Шалгалт явуулсан байршил, тоо, илэрсэн зөрчил,

–     Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал танилцуулсан байдал,

–     Зуслангийн замуудад хийгдсэн засвар үйлчилгээний тоо, зассан гэрэлтүүлгийн тоо, гүйцэтгэгч нарын тоо, нэр.

–     Гэрэлтүүлгийн асалтын хувьд өөрчлөлт гарсан байдал.

–     Фото зураг

3. Цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангуулах, ашиглалтын шаардлага хангахгүй шугам тоноглолыг засварлуулах, хамгаалалтын зурвасын зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр ажилласан  танилцуулга, шторк хийх ажлыг эрчимжүүлж, НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар танилцуулах бэлтгэл хангах. ИБХ,

УБЦТС ТӨХК

–     Шторк хийлгэж цацсан байх, сурталчилгааны тоо, давтамж,

–     НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар танилцуулах бэлтгэл хангагдсан эсэх.

–     Фото зураг

4. МУЗГ-ын 2017 оны 43, 62-р тогтоолыг хэрэгжүүлж, 68ш  нам даралтын халаалтын зуухуудыг буулгах, төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажлыг эрчимжүүлэх, тохируулга зөвшөөрлийн ажлыг хийх. ИБХ,

УБДС ТӨХК.

–     Буулгасан, төвлөрсөн дулаан хангамжид холбосон зуухны тоо хэмжээ,

–     Тохируулга зөвшөөрлийн ажлыг хийсэн байдал, ажлын үзүүлэлт.

–     Фото зураг

5. 2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, НЗД-ын 2018 оны А/515-р захирамжийг хангах хүрээнд ажлуудыг эрчимжүүлэх.

1.    Цахилгаан дулааны эх үүсвэрүүд нүүрс нөөцлөлтийг стандарт хоногийн хэмжээгээр нөөцлөх. /УБДС ТӨХК, УБЦШСГ ТӨХК/.

2.    Хувийн орон сууц конторуудын дуудлага мэдээллийн төв байгуулах ажлыг дуусгах,

3.    Зам замын байгууламжийн нөхөөсний ажлыг дуусгаж, ашиглалтад өгөх.

4.    Давс бодисны нөөцлөлтийг хангаж, шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлж ажиллах. /Дүүргүүдийн ЗДТГ/

5.    Халаалтыг богино хугацаанд жигдрүүлэх.

ИБХ,

УБДС ТӨХК,

НАЗХГ, УБЗЗАГ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ,

 

ОСНААУГ,

Орон сууц нийтийн аж ахуйн мэргэжлийн холбоо,

Хувийн орон сууц нийтийн аж ахуй хөгжлийн төв ТББ,

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тус бүр тоон үзүүлэлтээр,

–     Өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулсан байдал,

–     Зарцуулсан болон зарцуулах төсөв

–     Хөрөнгө төсөв шийдвэрлүүлэхээр санал гаргасан байдал.

–     Фото зураг

6. СБД-т хамаарах нийт 3 байршилд гэмтэл гарсан “Хэрэглэгчийн шугам”-уудын засвар үйлчилгээг яаралтай хийж дуусгах.  Үүнд:

 /150-р цэцэрлэг, 29-р сургууль, 118-р сургууль, СБД-ийн Цагдаагийн хэлтэс, Шүүх, МАН-ын байр, ОСНААУГ-ын харьяа 54-р байр, Хүрээ тав/

 

УБЦТС ТӨХК, ,

9 дүүргийн ЗДТГ

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

–     Ажлын тоо хэмжээ

–     Фото зураг,

–     “Хэрэглэгчийн шугам”-уудын засвар үйлчилгээг яаралтай хийж дуусгах.

7. Австрийн ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр суваггүй технологоор цэвэр усны шугам доторлох төслийн ажлыг графикт хугацаанд дуусгах, ажлын мөрөөр тохижилт, ногоон байгууламжийн нөхөн сэргээлтийг чанартай хийж, ашиглалт хариуцсан байгууллагуудад хүлээлгэж өгөх. УСУГ ОНӨААТҮГ –     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

–     Ажлын тоо хэмжээ

–     Фото зураг

8. Автозамын нөхөөс, засвар хийсэн компаниуд, хог хаягдлаа нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайгаас богино хугацаанд зайлуулах, хяналт тавих. Нийслэлийн

Авто замын хөгжлийн газар,

УБЗЗАГ.

–     Цэвэрлэсэн талбай, тоо хэмжээ,

–     Фото зураг

9. Нийслэлийн нийтийн Тээврийн үйлчилгээний талаар авч хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээний саналыг нэгтгэж, НЗД-ын зөвлөлийн хуралд өргөн барьж  хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, НИТХ-ын 2015 оны 6/22-р тогтоолоор батлагдсан журмыг шинэчлэх талаар Ажлын хэсгээс гарсан саналыг эцэслэн ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурал, НЗД-ын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. ИБХ,

Нийслэлийн Тээврийн газар /Ажлын хэсэг/

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн

 

ХОЁР. ТОХИЖИЛТ,  БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:
10. УБЗАА-ны захиалгаар хэрэгжүүлж буй  удаашралтай байгаа 3  эмнэлгийн тохижилтын ажлыг графикт хугацаанд чанартай хийж дуусгуулах,  байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, мэдээллээр хангах, Захиалагчийн хяналтыг чанартай явуулах. /Халдвартын эмнэлэг, Эх нялхасын Үндэсний төв, 1-р амаржих газар/

 

ТХХУХ,

АДХХ,

НАЗХГ,

Хяналтын ТББ

 

–     Графикт хугацаанд хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэл, хувь дээшилсэн байдал, Фото зураг
11. Улсын төв номын сангийн өмнөх хэсгийг зогсоол болгон тохижуулж байгаатай холбогдуулан засвар тохижилтын бэлтгэл ажлыг хангаж дараах арга хэмжээг авах.

·         ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлэх, /ХХҮХ/, Реклам буулгах /ТХХУХ/

·         Явган замын хавтанг авах, тохижилт хийх газрууд руу шилжүүлэх. /ТХХУХ/

ТХХУХ,

Нийслэлийн

Авто замын хөгжлийн газар,

УБХШУЗТ,

 

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, тоо хэмжээ.

 

12. Манай хороо-Миний гудамж аяны Дүүргүүд дэх ажлын хэсгүүд 09-р сарын 20-ны дотор номинацийн дагуу Нийслэлийн Ажлын хэсэгт ирүүлэх. Дүүргүүдийн ЗДТГ. –     Төлөвлөгөөт ажлын биелэлтийн хувь,

–     Шалгуур үзүүлэлт бүрээр бүрэн зөв, тодорхой тайлагнаж ирүүлсэн байх,

13. МУ-д хавсран суух Элчин сайд нар 09-р сарын 17-ны өдөр МУ-ын Ерөнхийлөгчид Итгэмжлэх жуух бичиг барих ёслолын арга хэмжээ Төрийн ордны хойд талбайд болох гэж байгаатай холбогдуулан ГХЯ-аас ирсэн хүсэлтийн дагуу Төрийн ордны орчмын цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайжруулж ажиллах. Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ,

Шинэ тосгон хөдөлгөөн ТББ

–     Цэвэрлэсэн талбай, тоо хэмжээ,

–     Зураг

14. Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэг дээрх хог хаягдлыг ангилан ялгах үйлдвэрийн галд өртөн шатсан үлдэгдэл нурангийг нурааж цэвэрлэн талбайг чөлөөлөх ажлыг  гэрээт байгууллагаар гүйцэтгүүлж дуусгах, ХЕМ-ийн тушаалаар өгөгдсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах. ТХХУХ –     Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байх,

–     Тушаасан төмрийн орлого, дүн

–     Авч хэрэгжүүлсэн бусад арга хэмжээ.

15. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд байгаа үхэжсэн моднуудыг авах ажлыг яаралтай зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх. ХТГ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ.

–     Авсан модны нэр төрөл, тоон үзүүлэлт,

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

–     Фото зураг

16. СХД, БГД, СБД, ЧД-ийн нийт 23 гэр хорооны 20600 гаруй айл өрхийг цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх зориулалттай эрчим хүчний дамжуулах дэд станц барих газарт орсон шарил, айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлж газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах, Дэд станц барих зурваст орсон өмчлөл болон эзэмшилтэй 9 обьектыг нүүлгэж, газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах. ТХХУХ,

Нийслэлийн Газрын алба.

–     Нүүлгэн шилжүүлсэн, чандарласан  шарилын тоо,

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ.

17. “Жишиг гудамж”-ны ажлыг Нийслэлийн ойн өдрөөс өмнө дуусгах ажлыг яаралтай зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх. ТХХУХ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ.

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

–     Фото зураг

18. “Эх дэлхийн цэвэрлэгээний өдөр”-ийг 09-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулахтай холбогдуулан хариуцсан нутаг дэвсгэртээ цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тээвэрлэлтийн ажлыг  ХЕМ-ийн тушаалаар батлагдсан  үүрэг, чиглэлийн дагуу  зохион байгуулж, хэрэгжилт үр дүнг УБ хотын ШУЗТ-д  09-р сарын 15-ны өдөр хүргүүлэх.

 

УБШУЗТ-д ирүүлж байгаа гомдол мэдээллийн хүрээнд Дүүргүүд хог хаягдал ачилтанд анхаарч, эрчимжүүлж ажиллах. /Баянзүрх дүүрэг онцгой анхаарах/

ТХХУХ

Дүүргүүдийн

ЗДТГ,

ХТГ ОНӨААТҮГ

–     Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ.

–     Цэвэрлэсэн гудамж талбай, хэмжээ,

–     Цэвэрлэж тээвэрлэсэн хогны хэмжээ, хүн хүч, машин техник,

–     Хуваарилагдсан, зарцуулсан төсөв,

–     Олон нийтийн болон сайн дурын байгууллага, оролцсон хүний тоо.

ГУРАВ. ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР:
19. Мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлсэнтэй холбогдуулан мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийг тэлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний асуудлаар НЗД-ын зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу НИТХТ-ийн тогтоол шийдвэр гаргуулах бэлтгэл ажлыг хангах. Шийдвэрийн төсөл, танилцуулга мэдээлэл бэлтгэх. Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах.

 

СХД-т нэмэгдсэн 6 өрхийн 163 малыг хотоос гаргах.

 

Мөн хориглосон бүсэд байгаа гахай шувууг гаргах, гахай шувууг хүнсэнд  хэрэгцээлэх чиглэлээр /40-өөс доош толгой бүхийг/ Ажлын хэсгээс өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу ажиллах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний асуудлыг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд  өргөн барих асуудлыг зохион байгуулах.

Ажлын хэсэг,

ХХҮХ,

НХХААГ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ.

–     НЗД-ын зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

–     Шийдвэрийн төсөл, танилцуулга бэлтгэсэн байх.

–     Ажлын хэсгээс өгсөн үүргийн хэрэгжилт.

20. Орон сууцны 1 давхарт болон архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын үйлчилгээний цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах ажлыг эрчимжүүлэх, бэлтгэл ажлын хүрээнд  СХД, БГД-т ААНБ, иргэдийн дунд “Хэлэлцүүлэг” зохион байгуулах санал авах, нэгтгэж, ирүүлэх. ХХҮХ,

СХД, БГД-ийн

ЗДТГ.

 

–     Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байдал, үр дүн,

–     Хэлэлцүүлэгт оролцсон ААНБ, иргэдийн тоо, дүн шинжилгээ, тайлагналт.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.