Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээний жишиг загварыг шинэчлэн боловсруулав

Хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/50 дугаар тушаалаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээний жишиг загвар боловсруулах Ажлын хэсгийг Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга Ц.Рэгзэдмаагаар ахлуулан байгуулж, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авахын тулд тохижилт, цэвэрлэгээ, худалдааны чиглэлээр нийслэл, дүүрэгт нэг чиглэл бүхий 2 гэрээг олон шат дамжлагаар холбогдох албан тушаалтнаас гарын үсэг авч, байгуулдаг байсан “Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх болон Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ”-г нэгтгэж, “Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээ”-ний загвар, төслийг шинэчлэн боловсруулж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, тушаалаар батлан мөрдүүлсэн ба гэрээ байгуулсныг нотолж, “Батламж” олгож байхаар шийдвэрлэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.