Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөр өгч буй үүрэг даалгавар

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 01-НЫ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР.

 

2019 оны 01 дүгээр сарын 30.                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

Д/д Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар. Хариуцах байгууллага.  

Шалгуур үзүүлэлт.

 

ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
1.      Сар шинийн амралтын өдрүүдтэй холбогдуулан Инженер хангамжийн байгууллагууд шуурхай бригадуудын бэлэн байдлыг хангаж, аваар ослын үед яаралтай арга хэмжээ авч ажиллах.

Хэрэглэгчдийн халуун хүйтэн усны хэрэглээ нэмэгдэх тул оргил ачааллын үед усны даралтыг тогтмол байлгахад анхаарч ажиллах.

Инженерийн хангамжийн нийт байгууллагууд ·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоон мэдээ.
2.      Нийтийн тээврийн зорчигч тээврийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариун цэврийг хангаж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд үйлчлүүлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлж, оргил ачааллын үед аюулгүй ажиллагааг хангаж, цаг хугацааны хоцрогдолгүй ажиллуулах арга хэмжээ авах. Нийслэлийн нийтийн тээврийн газар ·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ.
3.      Халиа

дошин ихээр үүссэнтэй холбогдуулан үерийн хамгаалалтын далан суваг, гуу жалга дагуу үүссэн их хэмжээний мөсийг зөөж тээвэрлэх,  шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх.

Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Хог тээврийн байгууллагууд,

ГУББГ ОНӨААТҮГ,

Хяналтын ТББ-ууд.

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ.
ТОХИЖИЛТ, ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
5 Сар шинийн амралтын өдрүүдтэй холбогдуулан хог тээвэрлэлтийг сайжруулах, ялангуяа гэр хороололд чиглэсэн тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, машин механизмын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах. Дүүргүүдийн ЗДТГ,

ТЦҮ  ААН-д

 

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ
6 Автобусны буудлын орчмын ТҮЦ-үүд бохир, хаягдлаа ногоон байгууламжийн тогоо, ойр орчим хог, бохироо хаяж байгаад хяналт тавьж, арга хэмжээ авах. Дүүргүүдийн ЗДТГ, НМХГ,

Хог цэвэрлэгээ болон ногоон байгууламжийн Хяналтын ТББ-ууд.

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ
ХАРЬЯА ГАЗРУУДАД
7 Цагаан сарын амралтын өдрүүдэд УБ хотын ШУЗТ-д ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийн дагуу холбогдох албан тушаалтнууд хуваарьт өдрүүдэд бүрэн ажиллах, хяналт тавих. Хуваарьт байгуулллагууд,

ШУЗТ ОНӨААТҮГ,

АДХХ

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн,
      8 Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдсэн болон Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах журам Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.01.11-ний өдрийн 03-р тогтоолоор шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээг авах.

1.    Дүүргүүдийн Хот нийтийн аж ахуйн чиг үүргийг хариуцаж буй ТНААХ, ХХҮХ, дэд бүтцийн чиг үүргийн хэлтсүүд шинэчлэн боловсруулсан ажлын байрны тодорхойлолтыг ЗАА-ны холбогдох хэлтсүүдэд хянуулж, зөвлөмж чиглэл авах. /мэргэжил, ажлын туршлага, тавигдах шаардлага, чиг үүрэг гэх мэт/,

2.    Захирагчийн Харьяа байгууллагууд шинэчилсэн загварын дагуу ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, журмын хэрэгжилтийг хангах. /Холбогдох хэлтсүүдээс зөвлөмж чиглэл авч болох/

ТХХУХ, ИБХ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Харьяа байгууллагууд

 

·         Хамаарал бүхий ажлын байрны тоо,

·         Шинэчлэн боловсруулсан АБТ,

·         Хянуулахаар ирүүлсэн, санал зөвлөмж авсан, тусгасан АБТ.

 

9 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай 2019 оны Үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлын бэлтгэл ажлын хүрээнд төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, АДХХ-т ирүүлэх, холбогдох хэлтсүүдээс санал авч, хянуулах ажлыг зохион байгуулах. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах журам, аргачлал шинэчлэгдэж байгаа уялдуулж ажиллах. Харьяа газрууд ·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн,

 

 

 

 

 

 

                      ТАНИЛЦСАН:

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР                                                                             БӨГӨӨД  ЗАХИРАГЧИЙН   АЖЛЫН    АЛБАНЫ                                                                               ДАРГА                                             Т.ГАНТӨМӨР

                         ХЯНАСАН:

АУДИТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН                                                                                ДАРГА                                           Ц.РЭГЗЭДМАА

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.