Эх үүсвэр дээр ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа хийх гарын авлага

Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа 2019 үзэх/монгол хэлтэй/

Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа 2019 үзэх/англи хэлтэй/