Урилга

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ  
ТОӨЗ-ны холбогдох заалт A. Ерөнхий зүйл
ТОӨЗ 1.1 Захиалагч нь: Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар нь: Барилга дэнж 2, 3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД 14 дүгээр хороо/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗАА-ЗСХ-2019/001
ТОӨЗ 1.2 Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа нь: 45 хоног
ТОӨЗ 1.3 Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц байхгүй.
ТОӨЗ 2.1 Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр
ТОӨЗ 4.4.(в) Уг ажлыг гүйцэтгэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх: “тийм” Шаардлагатай: Нотариатаар баталгаажуулах 03.2.1 ба түүнээс дээш / 0.4-10 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ/ /Түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгчид нь гүйцэтгэх ажил үүргийнхээ дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй байж болно/ Эсвэл: Барилга, хот байгуулалтын яамны: БА-2.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил; БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт; БА-3.5 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станц, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт;
ТОӨЗ 5.2 Тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартайг нотлохын тулд захиалагч дараах нэмэлт нотлох баримтыг тендерийн хамт ирүүлэх: Нийслэлийн шүүхийн тодорхойлолтШүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Байгууллагын тодорхойлолтХаръяалагдах татварын газрын тодорхойлолтНийгмийн даатгалын газрын тодорхойлолтХарилцагч банкны тодорхойлолт /байгууллагын гэрчилгээнд бүртгэлтэй харилцагч банк болгоноос тодорхойлолт ирүүлнэ. Үнэлгээнд тооцох болно./Нийгмийн даатгалын шимтгэл хураамж төлөлтийн тооцооны сүүлийн 6 сарын /Маягт НД 8, НД 7/ хуудасны баталгаажуулсан хуулбар ирүүлэхТОӨЗ-ны 4.2.1-.4.2.9-д дурьдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай болон эдгээр нөхцөл үүссэн эсэхийг захиалагч магадлахад татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /наториатаар баталгаажуулсан байх/Тусгай зөвшөөрөл /нотариатаар баталгаажуулсан байх/ тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан бол холбогдох байгууллагаас албан тоот хавсаргаж ирүүлэх. Угсралтын ажлын төсвийг ЗТБХБСайдын 2012 оны 181 тоот тушаалын дагуу эрх бүхий төсөвчнөөр хийлгэх. Энэ ажилд зураг төсвийн үнийг төсөвт өртөгт оруулж тооцохгүй болно.
ТОӨЗ 5.2.(б) Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Сүүлийн 2 жил (2017, 2018 он) Санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай эсэх: “шаардлагатай”. Сүүлийн нэг жил ашигтай ажилласан байх.
ТОӨЗ 5.2 (г) Хийж гүйцэтгэсэн барилгын ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил № Гэрээний нэр Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг, холбоо барих утас/факс Төсөвт өртөг Дууссан, эсхүл дуусах хугацаа 1           ДҮН      
ТОӨЗ 5.2 (д) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо:Сүүлийн 2 жил, түүнийг нотлох баримт: Улсын комиссын акт, ажил гүйцэтгэх гэрээний хамт № Гэрээний нэр Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг, холбоо барих утас/факс Төсөвт өртөг Дууссан, эсхүл дуусах хугацаа 1         2           ДҮН      
ТОӨЗ 5.2 (к) Тендерт оролцогч туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж болох хувь хэмжээ нь гэрээний үнийн дүнгийн 10 хүртэл хувь байна. Үүнээс дээш хувийг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлэх бол түншлэлийн гэрээ байгуулж тендерийн хамт ирүүлэх ба ТОӨЗ-нд дурдсан бусад шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай.
ТОӨЗ 5.3 (а) Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2017-2018. Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын дундаж орлого нь санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна.
ТОӨЗ 5.3 (б) Ижил төстэй ажлыг дор хаяж нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохих хугацаа: Сүүлийн 2 жил.
ТОӨЗ 5.3 (в) Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизмууд: Өргөх буулгах машин механизм Ачааны машинАжилчдын суудлын машин ЖИЧ: Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгсэлтэй байх машин механизм, хэмжих хэрэгслийн техникийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана. Түрээсээр ашиглах бол эзэмшигчтэй нь гэрээ хийж машин механизмын гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана. /хуулбар нь тод гаргацтай байна./
ТОӨЗ 5.3 (г) Ерөнхий инженер нь барилгын инженер байха ба мэргэшсэн зэрэгтэй инженер байх ба гэрээнд заасан ажилтай төрөл, үнийн дүнгээрээ дүйцэх ажил дээр ажилласан туршлагатай байх хугацаа: 2 жил Гэрээг хариуцаж ажилласан туршлагатай байх хугацаа: 3 жил Албан тушаал Хүний тоо Ажлын туршлага /Тухайн байгууллагад/ Ерөнхий инженер 1 3 Цахилгааны инженер 1 2 Хөдөлмөр хамгааллын инженер. /ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан сертификаттай байх, тухайн инженерийн туршлагыг сертификатны он сар өдөр болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн төлөлт, тушаалаар нотлоно./ 1 1 Дээрх инженерүүд нь үндсэн ажилтан байна. Үндсэн ажилтанг нотлох нийгдмийн даатгалын дэвтрийн төлөлт болон тушаалыг нотариатаар баталгаажуулсан байна. Мөн НД7, НД8-ийг ирүүлэх.
ТОӨЗ 5.3 (д) Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн үнийн саналын 30%-тай тэнцэх. Үүнийг дараах баримтаар нотлоно. Бэлэн мөнгө буюу дансан дахь үлдэгдэлҮнэлгээний компаниар үнэлүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгө нь тухайн компаний нэр дээр эсвэл гүйцэтгэх захирлын нэр дээр байна.. Энэ нь Улсын бүртгэлийн газрын барьцаанд байхгүй гэсэн тодорхойлолттой байх.Арилжааны банкны судлагдсан зээлийн тодорхойлолт. /Судалж үзээд зээл олгох боломжтой тухай тодорхойлолтыг хүчинтэйд тооцохгүй/.
ТОӨЗ 5.3 (е) Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 2017, 2018 онуудад дор хаяж нэг удаа тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 50%-иас багагүй үнийн  дүнтэй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байна.
ТОӨЗ 6.1 Түншлэлийн гишүүд дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байх ёстой. Үүнд: ТОӨЗ-нд заасан шаардлагуудыг хангасан байх ёстой.
Б. Тендерийн баримт бичиг
ТОӨЗ 10.1 Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах хаяг: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлт хүлээн авах хугацаа: Тендер нээх өдрөөс өмнө ажлын 5 хоногоос багагүй байна.
ТОӨЗ 11.1 Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулах эсэх: “үгүй”
В. Тендер бэлтгэх
ТОӨЗ 13.1 Тендерт гадаадын этгээд оролцох эрхгүй
ТОӨЗ 14.1 (ж) Тендерт оролцогч дараах нэмэлт материалуудыг өөрийн тендерт ирүүлнэ.Үүнд: Ажлын талбайтай очиж танилцсаны үндсэн дээр ажил гүйцэтгэх график гаргаж ирүүлнэ.  Тухайн байршлын фото зургийг хавсаргаж ирүүлнэ. Тендерийн баримт бичгийн  5, 6–р бүлэгт заагдсан гэрээний Ерөнхий болон Тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа талаар мэдэгдэл ирүүлнэ.
ТОӨЗ 16.1 Хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрөхгүй.
ТОӨЗ 17.8 Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад “тохируулахгүй тогтмол байна”.
ТОӨЗ 18.1 Тендерийн валют: Төгрөг байна.
ТОӨЗ 20.1 Тендер нээснээс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй байна.
ТОӨЗ 21   Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 2 200 000 төгрөг. Энэхүү баталгаа нь Тендер нээсэн өдрөөс эхэлж 73 хоног хүчинтэй байна.
ТОӨЗ 22.1 Тендерийн эх хувиас гадна ирүүлэх хуулбар хувийн тоо: 1
  Г. Тендер ирүүлэх
ТОӨЗ 23.3 (б) Захиалагч тендерүүдийг хүлээн авах хаяг нь: Тендер хүлээн авах этгээд: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Захиргаа санхүүгийн мэргэжилтэн С.Эрдэнэболд Утас: 11-315448, Байгууллагын хаяг: Жигжиджавын гудамж-09, Нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагуудын  Хангарьд ордон Давхар болон өрөөний дугаар: 6 давхар 604 тоот. Аймаг хот:Улаанбаатар хот Шуудангийн дугаар: Улс:Монгол улс
ТОӨЗ 23.3 (в) Тендер шалгаруулалтыг ялгаж, таних зорилгоор тендерийн гаднах болон доторх дугтуйд дараах нэр, ялгах дугаарыг гаргацтай тэмдэглэнэ:   Барилга дэнж 2, 3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД 14 дүгээр хороо/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗАА-ЗСХ-2019/001 ТОӨЗ-ны 27.1 заасан хугацаанаас өмнө “НЭЭЖ ҮЛ БОЛНО” гэж бичнэ.
ТОӨЗ 24.1 Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр Цаг: 09цаг 30 минут
Д. Тендерийг нээх, үнэлэх
ТОӨЗ 27.1 Тендерийн нээлт хийх газрын хаяг нь дор өгөгдөв. Үүнд: Байшин, гудамжны нэр: Жигжиджавын гудамж-09, Нийслэлийн нутгийн   захиргааны  байгууллагуудын  Хангарьд ордон Давхар болон өрөөний дугаар: 6-р давхарт, 602 Аймаг, хот: Улаанбаатар хот Шуудангийн дугаар: Улс: Монгол улс Тендерийн нээлт хийх огноо, цаг нь: 10 цаг 00 минут Огноо: 2019 оны  05 дугаар сарын 06-ны өдөр
ТОӨЗ 33.1 Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: тооцохгүй
ТОӨЗ 34.4 Тендерийн үнэлгээнд үнээс гадна дараах хүчин зүйлсийг харгалзана. Үүнд: (а)        Гэрээний болон арилжааны зөрүү: Ашиглахгүй (б)        Ажлын гүйцэтгэлийн хугацааг зөрүүтэй тогтоох: Үнэлгээ хийхдээ хэтэрсэн хоног дутмыг санал болгосон үнийн 0.05 хувиар үржүүлэн үнийн саналд нэмж тооцно.  (в)       Төлбөрийн хуваарийн зөрүү:Ашиглахгүй
ТОӨЗ 40.1 Гэрээний маягтууд буюу VII бүлэг дэх тохирох маягтын дагуу Гүйцэтгэлийн баталгааг гаргуулж гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө захиалагчид ирүүлэх шаардлагатай. Гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ буюу мөнгө дүн нь гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцүү байна.