УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДҮРЭМ ЖУРАМ

Журмыг нэр нь дээр дарж дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой

Журам Батлагдсан огноо, дугаар
1 Улаанбатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр А/28
2 Захирагчийн ажлын албаны дотоод журам 2014 он
4 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2014 он
6 Ерөнхий менежерийн шагналын журам 2018 оны 02-р сарын 13-ны өдрийн А/42 дүгээр тушаал
7 Төрийн нууцыг боловсруулах, хадгалах, хамгаалах нууцлах, танилцах журам Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1999 оны 213 тоот
8 Ахмадын орон сууцны журам НЗД-ын 2013 оны 07-р сарын 25-ны өдрийн А/720 дугаар захирамж
9 Албан уулзалтын журам 2013 оны 05-р сарын 01-ний өдрийн А/67 дугаар тушаал
10 Баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээллэх журам НЗД-ын 2013 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/328 дугаар захирамж
11 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, харьяа газрын удирдах ажилтнуудад болон тэргүүний албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай журам НЗД-ын 2013 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/920 дугаар захирамж
12 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам НЗД-ын 2013 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн А/1086 дугаар захирамж
13 Иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэхэд мөрдөх журам ХЕМ-ийн 2013 оны 07-р сарын 31-ний өдрийн А/127 тоот тушаал
14 Захирагчийн ажлын албаны мэдээллийн технологийг ашиглахад мөрдөх журам ХЕМ-ийн 2014 оны тушаал
15 Захирагчийн ажлын албаны хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах журам ХЕМ-ийн 2013 оны 06-р сарын 17-ны өдрийн А/04 тоот тушаал
16 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх журам НЗД-ын 2013 оны 12-р сарын 27-ны өдрийн А/1146 дугаар захирамж
17 Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам ЗГ-ын 2013 оны 322 дугаар тогтоол
18 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам НЗД-ын 2013 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/477 дугаар захирамж
19 МУЗГ-ын тогтоол нийтлэг журам батлах тухай   (ААНБ-ын дотоод хяналт шалгалт) ЗГ-ын 2011 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн 311 дүгээр тогтоол
20 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам НИТХТ-ийн 2007 оны 71 дүгээр тогтоол
21 Нийслэлийн шилдэг аж ахуйн нэгж шалгаруулах журам НИТХТ-ийн 2009 оны 12 сарын 02-ны өдрийн 161 дүгээр тогтоол
22 Согтууруулах ундаа худалдах болон үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай НИТХТ-ийн 2011 оны 07-р сарын 06-ны өдрийн 116 дугаар тогтоол
23 Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгжийн ажиллах цагийн хуваарь НИТХТ-ийн 2012 оны 08 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
24 Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам 2014 оны 01-р сарын 17-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
25 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам 2014 оны 04-р сарын 21-ний өдрийн 56 дугаар тогтоол
26 “Архигүй цэнгээний газар” -ын ажиллах журам НЗД-ын 2013 оны 06-р сарын 12-ны өдрийн А/584 дүгээр захирамж
27 Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам ЗГ-ын 2013 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн   191 дүгээр тогтоол
28 Хог тээврийн тариф НИТХТ-ийн хурлын 2013 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 12/45 тоот тогтоол
29 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам НИТХТ-ийн хурлын 2014 оны 06-р сарын 09-ний өдрийн 86 тоот тогтоол
30 Гадна хаяг, мэдээллийн байгууламжид тавигдах шаардлага батлах тухай ХЕМ-ийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/148 дугаар тушаал
31 Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалалтын ажлын хүрээнд баримтлах журам НИТХТ-ийн хурлын 2007 оны 18 тоот тогтоол
32 Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам НИТХТ-ийн хурлын 2009 оны 63, 2012 оны 61 тоот тогтоол
33 Монгол наадам цогцолборт олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахад мөрдөх журам НИТХТ-ийн хурлын 2014 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 127 тоот тогтоол
34 УБ хотын гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, арчилгаа, хамгаалалтын ажилд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнийг гэрээгээр оролцуулах журам НИТХТ-ийн 2006 оны 05-р сарын 31-ний өдрийн 124 тоот тогтоол
35 Нийслэлийн ногоон бүсийн ашиглалт, хамгаалалтын журам НИТХТ-ийн 2010 оны 08-р сарын 25-ны өдрийн 141 тоот тогтоол
36 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ашиглалтыг сайжруулж, тохижуулах тухай НЗД-ын 2010 оны 281 дүгээр захирамж
37 Цэцэрлэгжүүлэх ажлыг урамшуулах тухай НЗД-ын 2004 оны 295 дугаар захирамж
38 Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2010 оны 63 тоот
39 Ногоон байгууламжийн сангийн дүрэм НИТХТ-ийн 2007 оны 19 дүгээр тогтоол
40 Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээг төлөвлөхөд ногоон байгууламжийн ойртох зай, хэмжээний тухай MNS 5973: 2009 Монгол улсын стандарт Монгол улсын стандарт
41 Цэцэрлэгжүүлэлтийн холбогдолтой MNS2418:2011, MNS6252:2011, MNS6253-1:2011, MNS6253-2:2011, MNS6253-3:2011, MNS6254:2011, MNS6255:2011, MNS6256:2011, MNS6257:2011, MNS6258-1:2011, MNS6258-2:2011, MNS6259:2011, MNS6260:2011, MNS6261:2011, MNS6263:2011, MNS1796:2011 Цэцэрлэгжүүлэлтийн холбогдолтой стандартын эмхтгэл. Албан хэвлэл. Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 2011 он
42 Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын хамгаалалтын зурвас, засвар үйлчилгээний журам НИТХТ-ийн 2011 оны 07-р сарын 06-ны өдөр 102 дугаар тогтоол
43 УБ хотод баригдаж буй барилга байгууламжид нэг цэгийн үйлчилгээгээр техникийн нөхцөл олгож, авто зам, тохижилт, ногоон байгууламжийн ашиглах хамгаалах журам НЗД-ын 2014 оны 10-р сарын 31-ний өдрийн А/926 дугаар захирамж
44 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам НИТХТ-ийн 2014 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 5/14 дүгээр тогтоол
45 Нийслэл Улаанбаатар хотын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээ болон хотын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн байгууламжийн ашиглалтын өртгийг тодорхойлох журам НЗД-ын 2010 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 724 дүгээр захирамж