Байгууллагын төлөвлөгөө, биелэлтүүд

ХЕМ ҮДГ-2017 биелэлт Т.Гантөмөр энд дарж үзнэ үү

ХЕМ ҮДГ-ний хавсралт-1 ҮЧ  энд дарж үзнэ үү

ХЕМ ҮДГ-ний хавсралт-2 ҮЧ  энд дарж үзнэ үү

Сахилга хариуцлагын албан даалгаварын төлөвлөгөө энд дарж үзнэ үү

Сахилга хариуцлагын албан даалгаварын биелэлт энд дарж үзнэ үү