Дотоод хяналтын шалгалтын журам, төлөвлөлт тайлагналт