Авто зам сэтлэх, сүвлэх, орц гарц гаргах зөвшөөрөл олгох

Холбогдох журам

Татах (PDF, 227KB)

Татах (PDF, 1.81MB)