Хог хаягдал, тээвэрлэлт

НИЙСЛЭЛИЙН 6 ДҮҮРГИЙН  ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХӨНДЛӨНГИЙН ХЯНАЛТ ТАВЬЖ ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН

АЛБАТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2018 оны ажлын тайлан

Татах (PDF, 5.31MB)

Татах (PDF, 9.75MB)

Татах (PDF, 7.79MB)