ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

1. “Илч орд” ОНӨААТҮГ-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын санал асуулга  санал өгөх

2. “Элбэг дулаан” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын санал асуулга  санал өгөх