Инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн хяналт, мониторинг

НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛТ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Татах (PDF, Unknown)


НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛТ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Татах (PDF, Unknown)