Зорилго зорилт

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

 

Алсын хараа: Дэлхийн жишиг чанар, стандартыг нэвтрүүлсэн нийтийн үйлчилгээний бүх үйл ажиллагааг хамарсан бие даасан бүрэн хяналтын систем, зохион байгуулалтын тогтолцоо бүхий Нийслэл хотын зорилтыг хэрэгжүүлэгч, аж ахуйг удирдан зохион байгуулагч алба байна.

Зорилго: Хүний нөөцийн удирдлага, манлайллыг хэрэгжүүлэн Нийслэлчүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, иргэн бүрийн сэтгэл ханамжийг бий болгоход оршино.

Зорилтууд:

  • Төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах
  • Хотын байгаль экологийн тэнцвэртэй байдал, экологид суурилсан хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
  • Хотын дэд бүтцийн бодлогыг хэрэгжүүлж, инженерийн байгууламжийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангах
  • Тохижилт, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг чимэглэл, хог хаягдлын ажлын менежментийг сайжруулж Нийслэлчүүдийн ая тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэх
  • Нийслэлийн хүнсний хангамж нийлүүлэлт, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, ахуйн үйлчилгээний бодлогыг хүн амын хэрэгцээ, эко хөгжилтэй уялдуулан хэрэгжүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх
  • Гэр хороолол дахь Захирагчийн албыг бэхжүүлэн хөгжүүлэх замаар гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн бодлого, төслийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх
  • Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангаж, тэдний мэдлэг, мэргэшил ур чадварыг дээшлүүлэх, албан ажлын соёл, ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлэх

Уриа: Сайхан амьдралын төлөө хамтдаа

Их хотын хөгжил

Иргэн танаас…..