Инженерийн байгууламжийн хэлтэс

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ

ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийслэл хотын төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн үйл ажиллагаа ашиглалтын байдалд хяналт тавьж, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулах, үнэлэлт дүгнэлт өгч, үр ашгийг дээшлүүлэх, иргэдийг тав тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад оршино.

Инженерийн байгууламжийн хэлтэс
Т.Хэрлэн Хэлтсийн дарга 602 99008050 315430 herlen.t@ubservice.mn
С.Давааням Барилга, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 602 88116200 315430 davaanyam@ubservice.mn
О.Батмөнх Дулаан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 602 99155121 315430 batmunkh@ubservice.mn
Т.Оюунбилэг Авто зам, гүүрийн байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 601-2 91990624 315430 oyunbileg@ubservice.mn
Р.Даваасүрэн Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, холбооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 602 99990638 315429 davaasuren@ubservice.mn
Л.Алтангэрэл Усан хангамж, ариутгах татуургын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 601-2 99996898 315430 altangerel@ubservice.mn
М.Балдандорж Ус зайлуулах барилга байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 601-2 99068748 315430 baldandorj@ubservice.mn
Б.Мөнхзул Тээвэр, хөдөлгөөн зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 602 315430 99190985 munkhzul@ubservice.mn
Э.Энхтайван Орон сууцны ашиглалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 602 95178826 315335 enkhtaivan@ubservice.mn
Ө.Чулуунцэцэг Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон тооны мэргэжилтэн 601-2 96618837 315430 chuluuntsetseg@ubservice.mn

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн ашиглалтын байдалд байдалд хяналт тавих, үзлэг шалгалт хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаг үеийн асуудлууд болон зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг хотын удирдлагуудад танилцуулж, шийдвэрлүүлэх

Улаанбаатар хотод хэрэгжиж буй инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, хот тохижилтын төсөл арга хэмжээ болон засвар шинэчлэлтийн ажлуудын уялдаа холбоог хангаж нэгдсэн төлөвлөгөө, ажлын хуваарийг боловсруулж,  хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах

Хөрөнгө оруулалтаар баригдах инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажилд санал өгөх, шаардлагатай тохиолдолд зохиогдсон зураг төсөл, техникийн үндэслэлд холбогдох яам, хэрэгжүүлэгч агентлаг, мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас дүгнэлт гаргуулах,

Инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төслийн техникийн даалгавар, техникийн нөхцөл, ажлын зураг, холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, журмыг мөрдүүлж, зөрчсөн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн талаар зохих байгууллагад мэдэгдэн холбогдох арга хэмжээг авахуулах,

Ашиглалт хариуцсан байгууллагуудаас эрхлэн явуулдаг инженерийн барилга байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцөл, найдвартай ажиллагааг хангах, хугацаанаас өмнө элэгдэн хуучрахаас сэргийлэх, зориулалтаар нь зүй зохистой ашиглах, ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах,

Хотын ерөнхий төлөвлөгөөг үндэслэн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн байршилт тогтоох, хамгаалалтын зурвасыг мөрдүүлэх талаар санал боловсруулж холбогдох шийдвэр гаргуулах,

Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн ажлын төлөвлөлт, зураг төсөл, барилга угсралтын ажлуудыг ашиглалтын үйл ажиллагаатай уялдуулах

Нийслэлийн иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжээс хэлтсийн эрхлэх ажил үүрэгтэй холбогдсон асуудлаар ирсэн санал, хүсэлт, гомдлыг судалж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран шуурхай шийдвэрлэх,

Салбарын хэмжээнд дэвшилт техник технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр гадаад дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажиллах,