Бүтэц орон тооны өөрчлөлт
Д/д Дугаар Утга Хавсралт Нийтлэсэн огноо
1 2015.08.07 Б/50 О.Батмөнхийг ажилд томилох тухай 0 2015.08.10
2 2015.08.17 Б/54 Шилжүүлэн ажиллуулах тухай 0 2015.08.18
3 2015.08.17 Б/53 Ажлын байрны жагсаалт батлах тухай 3 2015.08.18
4 2015.08.20 Б/56 З.Мөнгөнзул шилжүүлэн ажиллуулах тухай 0 2015.08.21
5 2015.08.20 Б/57 Т.Золжаргалыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай 0 2015.08.21