Аудитын дүгнэлт

УБ хотын ЗАА-ны Аудитын дүгнэлт /2018 он/

Татах (PDF, 1.39MB)

УБ хотын ЗАА-ны Аудитын дүгнэлт /2017 он/

Татах (PDF, 1.21MB)

УБ хотын ЗАА-ны Аудитын итгэмжлэл /2016 он/

Татах (PDF, 332KB)

УБ хотын ЗАА-ны Аудитын дүгнэлт  /2014 он/

Татах (PDF, 5.02MB)

УБ хотын ЗАА-ны Аудитын дүгнэлт  /2014 он/

Татах (PDF, 1.65MB)

УБ хотын ЗАА-ны Аудитын дүгнэлт 1 /2013 он/

Татах (PDF, 59KB)

УБ хотын ЗАА-ны Аудитын дүгнэлт 2 /2013 он/

Татах (PDF, 60KB)