Тушаал 1
Д/д Дугаар Утга Хавсралт
1 2015.01.09 А/01 Хороодын зураглал гаргах ажлыг з/б-лах 2
2 2015.01.22 А/04 Хөрөнгө гаргах тухай 1
3 2015.02.03 А/05 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 5
4 2015.02.04 А/06 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх хүчингүй болгох, сэргээх, нэр шилжүүлэх тухай  19
5 2015.02.04 A/07 Гадна зар сурталчилгааны зөвлөлд гишүүн томилох тухай  
6 2015.02.04 А/08 Хөрөнгө гаргах тухай  
7 2015.02.09 А/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
8 2015.02.09 A/10 Үнэлгээний хотоо байгуулах тухай  
9 2015.02.09 А/11 Шагнах тухай  
10 2015.02.10 А/12 Хөрөнгө гаргах тухай  
11 2015.02.10 А/13 ОСЭЭБ  
12 2015.02.10 А/14 Комисс байгууллах тухай  
13 2015.02.13 А/15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
14 2015.02.16 А/16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
15 2015.02.17 А/17 Хөрөнгө гаргах тухай  
16 2015.03.03 А/19 Хөрөнгө гаргах тухай  засах
17 2015.03.04 А/20 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх хүчингүй болгох, сэргээх, нэр шилжүүлэх тухай 10
18 2015.03.06 А/21 Сургалт зохион байгуулах тухай  
19 2015.03.09 А/22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2
20 2015.03.09 А/23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 1
21 2015.03.09 А/24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 1
22 2015.03.09 А/25 Сургалт семинар зохион байгуулах тухай 3
23 2015.03.11 А/26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 1
24 2015.03.16 А/27 Хөрөнгө гаргах тухай 1
25 2015.03.23 А/28 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх  тухай 1
26 2015.03.23 А/29 Хөрөнгө гаргах тухай 1
27 2015.03.25 А/30 Хөрөнгө гаргах тухай 3
28 2015.03.26 А/31 Хөрөнгө гаргах тухай  
29 2015.03.26 А/32 Болзолт уралдаан зарлах тухай 6
30 2015.03.26 А/33 Хөрөнгө гаргах тухай 6
31 2015.03.26 А/34 Болзолт уралдаан зарлах тухай  
32 2015.03.26 А/35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
33 2015.03.31 А/36 Түцний тоо тогтоох тухай 5
34 2015.04.02 А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 5
35 2015.04.02 А/38 Ногоон байгууламжийн арчилгааны ажлыг сайжруулах арга хэмжээний тухай 5
36 2015.04.02 А/39 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх хүчингүй болгох, сэргээх, нэр шилжүүлэх тухай  
37 2015.04.07 А/40 Хөрөнгө гаргах тухай 1
38 2015.04.10 А/41 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай 3
39 2015.04.10 А/42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
40 2015.04.10 А/43 Хөрөнгө гаргах тухай 2
41 2015.04.10 А/44 Хөрөнө оруулалтын ажил зохион байгуулах тухай  
42 2015.04.10 А/45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 6
43 2015.04.10 А/46 Хөрөнгө гаргах тухай 1
44 2015.04.17 А/47 Болзолт уралдаан зарлах тухай  
45 2015.04.22 А/49 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
46 2015.04.22 А/50 Урамшуулал олгох тухай  3
47  2015.04.29 А/53  Эко клуб байгуулах тухай  
48 2015.04.29 А/54 Хүнсний хангамж, үнийг тогтворжуулах талаар авах арга хэмжээний тухай  
49 2015.05.05 А/55 Хөрөнгө гаргах тухай  
50 2015.05.08 А/56 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай  
51 2015.05.08 А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 7
52 2015.05.12 А/58 гамшгаас хамгаалах штаб, хүнсээр хангах албаны бүрэлдэхүүн батлах тухай  7
53  2015.05.12 A/59 Шагнах тухай  
54 2015.05.12 А/60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2
55 2015.05.12 А/61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 1
56 2015.05.28 А/65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2
57 2015.05.29 А/66 Хөрөнгө гаргах тухай 2
58 2015.05.29 А/67 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай  
59 2015.06.04 А/68 Тохижилтын ажлын хөрөнгө гаргах тухай 3
60 2015.06.04 А/69 Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хангамжийн судалгаа гаргах тухай 5
61 2015.06.05 А/71 Венийн үдэш цэнгүүнийг байгуулах тухай 1
62 2015.06.05 А/72 Худалдаа үйлчилгээ зохион байгуулах тухай 4
63 2015.06.08 А/73 Түцний тоо тогтоох тухай  
64 2015.06.12 А/75 Сургалт зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай 2
65 2015.06.15 А/76 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх хүчингүй болгох, сэргээх, нэр шилжүүлэх тухай  
66 2015.06.15 А/77 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2
67 2015.06.15 А/78 ОСЭЭБ 3
68 2015.06.30 А/82 Шагнах тухай 2
69 2015.07.02 А/83 Хөрөнгө гаргах тухай  
70 2015.07.06 А/85 Хөрөнгө гаргах тухай  
71 2015.07.06 А/86 Тусгай зөвшөөрөл олгох, нэр шилжүүлэх, хүчингүй болгох  
72 2015.08.06 А/99 Тусгай зөвшөөрөл олгох, нэр шилжүүлэх, хүчингүй болгох
73 2015.08.06 А/99 Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, хүчингүй болгох
73 2015.12.14 А/153 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, эрх сэргээх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай