Өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн тайлан

Үзэхдээ сар бүрийн текст дээр дарж тайланг харна!!!

2017 он

2016 он

2015 он

1

1-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

1-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

1-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2

2-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

3

3-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

3-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

3-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

4

4-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

4-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

4-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

5

5-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

 

5-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

5-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

6

6-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

 

6-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

6-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

7

7-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

 

7-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

7-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

8

8-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

 

8-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

8-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

9

9-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

 

9-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

9-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

10  10-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

10-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

10-р сар ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

11 11-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

 11-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

11-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

12  12-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

  12-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

12-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан