Тендерийн шалгаруулалт
Гарчиг Огноо
1 Инженерийн байгууламжийн хэлтсээс зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл 2015 он
2 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний мэдээлэл 2015 оны 11 сарын 02
3 Инженерийн байгууламжийн хэлтсээс зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл 2015 оны 10 сарын 05
4 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний мэдээлэл 2015 оны 09 сарын 15
5 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний мэдээлэл 2015 оны 08 сарын 01-нээс 08 дугаар сарын 15
6 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний мэдээлэл 2015 оны 07 сарын 16-наас 08 дугаар сарын 01
7 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний мэдээлэл 2015 оны 07 сарын 01-нээс 07-р сарын 10
8 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний мэдээлэл 2015 оны 06 сарын 15-наас 06-р сарын 30
9 Замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ажлууд 2015 он 6 сар 22
10 Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсээс 2015 онд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний мэдээлэл 2015 оны 06 сарын 01-нээс 06 –р сарын 15
11 Замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ажлууд 2015 он 5 сар 15