2016 оны тушаал
Д/д Дугаар Утга Огноо
1 А/01 Хөрөнгө гаргах тухай  2016.01.07
2 А/02 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай  2016.01.12
3 А/03 Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг шинээр олгох тухай  2016.01.15
4 А/04 Урамшуулал олгох тухай  2016.01.15
5 А/05 Нийслэлийн Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ажиллах техникийн зөвлөлийн дүрэм батлах тухай  2016.01.19
6 А/06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.01.19
7 А/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.01.19
8 А/08 Tусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх тухай 2016.01.19
9 А/09 Tусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, эрх сэргээх  хүчингүй болгох 2016.01.20
10 А/10 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.01.21
11 А/11 Гудамж, зам талбайг хариуцуулах тухай 2016.01.21
12 А/12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.01.25
13 А/13 Tусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай  2016.01.25
14 А/14 Өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2016.01.28
15 А/15 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016.02.02
16 A/16 Tусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх,  хүчингүй болгох тухай  2016.02.02
17 A/17 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016.02.04
18 A/18 Шагнах тухай 2016.02.05
19 A/19 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.02.05
20 A/20 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.02.05
21 A/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.02.15
22 A/22 Урамшуулал олгох тухай 2016.02.15
23 A/23    
24 A/24 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.02.22
25 A/25 Хяналтын хэсэг байгуулах тухай 2016.02.04
26 A/28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.03.01
27 A/29 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.03.01
28 A/30 Ажлын хэсэг байгуулах 2016.03.04
29 A/31 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.03.04
30 A/32 Шагнах тухай 2016.03.04
31 A/33 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.03.07
32 A/34 Шагнах тухай 2016.03.11
33 A/35 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.03.16
34 A/36 Авто зам, замын байгууламжийн засварын ажлын задаргааг батлах тухай 2016.03.16
35 A/37 Хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, арчилгааны ажлыг сайжруулах тухай 2016.03.16
36 A/38 Газар ашиглалтын гэрээний биелэлтийг дүгнэх тухай 2016.03.16
37 A/39 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.03..21
38 A/40 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай
 2016.03.25
39
A/41 Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг эрчимжүүлэх тухай
 2016.03.30
40 A/42 Болзолт уралдаан зарлах тухай 2016.03.31
41 A/43 Удирдлага зохион байгуулалтын тухай 2016.04.01
42 А/44 Ажлын задаргаа батлах тухай 2016.04.01
43 А/45 Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2016.04.05
44 А/46 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2016.04.05
45 А/47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.04.08
46 А/48 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.04.12
47 А/49 Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.04.13
48 А/50 Шуурхай ажиллагааны бэлэн байдлыг хангуулах тухай 2016.04.14
49 А/51 Засварын ажлын задаргааг баталж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай 2016.04.14
50 А/52  Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, эрх сэргээх, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай  2016.04.18
51 А/53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.04.19
52 А/54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.04.19
53 А/55 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.04.20
54 А/56 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.04.20
55 А/57 Болзолт уралдаан зарлах тухай 2016.04.20
56 А/58 Шагнах тухай 2016.04.21
57 А/59 Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр авсан газрын гэрээг цуцалж, шинээр газрын гэрээ байгуулах тухай 2016.04.28
58 А/60 Хүнсний ногоо тариалах зориулалттай газрын гэрээг цуцалж, шинээр гэрээ байгуулах тухай 2016.04.28
59 А/61 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох 2016.04.29
60 А/62 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.04.29
61 А/63  Өмч, эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогын явцад хяналт тавьж ажиллах коммис томилох тухай 2016.05.02
62 A/64 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.05.05
63 A/65 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.05.05
64 A/66 Тохижилтын ажлын задаргаа баталж, гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай 2016.05.06
65 A/67 Авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажлн задаргааг баталж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай 2016.05.06
66 A/68 Ажлын хэсэг байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай 2016.05.10
67 A/70 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.05.10
68 A/71 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.05.12
69 A/72 Шагнах тухай 2016.05.18
70 A/69 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллого явуулах тухай 2016.05.10
71 А/73 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай
2016.05.20
72 А/74 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.05.20
73 А/75 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.05.20
74 А/76 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.05.27
75 А/77 Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай 2016.05.27
76 А/78 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хүчингүй болгох тухай 2016.05.27
77 А/79 Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай 2016.06.06
78 А/80 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.06.14
79 А/81 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
2016.06.14
80 А/82
Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, улирлын түр зөвшөөрөл олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.06.15
81 А/83 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.06.20
82 А/84 Иргэн, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай 2016.06.20
83 А/85 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.06.20
84 А/86
85 А/87 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.06.28
86 А/88 Шагнах тухай 2016.06.30
87 А/89 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, улирлын түр зөвшөөрөл олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.06.30
88 А/90 Ажил дүгнэж, хөрөнгө гаргах тухай 2016.06.30
89 А/91 Комисс ажиллуулах тухай 2016.06.30
90 А/92 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, улирлын түр зөвшөөрөл олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.07.05
91 А/93 Түргэн үйлчилгээний цэгийн тоог батлах тухай 2016.07.06
92 А/94 Үнэлгээний хотоо байгуулах тухай 2016.07.06
93 A/95 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2016.07.18
94 A/96 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, улирлын түр зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 2016.07.20
95 A/97 Ажлын задаргааг шинэчлэн батлах тухай 2016.07.20
96 A/98 Ус зайлуулах шугам сүлжээнд үзлэг шалгалт явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.02
97 A/99 Шагнах тухай 2016.08.08
98 A/100 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.09
99 A/101 Шагнах тухай 2016.08.10
100 A/102 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.16
101 А/103 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.22
102 А/104 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, эрх сэргээх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2016.08.22
103 А/105 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.22
104 А/106 Ажлын задаргаанд өөрчлөлт оруулах тухай 2016.08.23
105 А/107 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.23
106 А/108 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.08.29
107 А/109 Ногоон байгууламжийн тооллого явуулах тухай 2016.08.30
108 А/110 Шагнах тухай 2016.08.30
109 А/111 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.31
110 A/112 Хотын гэрэлтүүлэг хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай  2016.09.02
111 A/113 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.09.02
112 A/114 Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг нэр шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2016.09.02
113 A/115 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.09.06
114 A/116 Хотын гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн талаарх үйл ажиллагаанд шалгалт хийх тухай 2016.09.09
115 A/117 Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2016.09.14
116 A/118 Шагнах тухай 2016.09.15
117 А/119 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх,  түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2016.09.19
118 А/120 Шагнах тухай 2016.09.22
119 А/121 Хөрөнгө гаргах 2016.09.26
120 А/122 Ажлын задаргааг шинэчлэн батлах тухай 2016.09.28
121 А/123 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.09.28
122 А/124 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 2016.10.03
123 А/125 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2016.10.07
124 А/126 Ажлын хэсэг байгуулах, төлөвлөгөө батлах тухай 2016.10.07
125 А/127 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах тухай 2016.10.07
126 А/128
127 А/129 Нэрэмжит үзлэг зохион байгуулах тухай 2016.10.12
128 А/130 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.10.12
129 А/131 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.10.12
130 А/132 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 2016.10.18
131 А/133 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.10.18
132 А/134 Шагнах тухай 2016.10.21
133 А/135 Шагнах тухай 2016.10.21
134 А/136 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.10.21
135 А/137 Журмын хэрэгжилтийг нягтлан шалгах тухай 2016.10.25
136 А/138 Журам шинэчлэн батлах тухай 2016.10.25
137 А/139 Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн Гишүүдэд урамшуулал олгох тухай 2016.10.25
138 А/140 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.10.25
139 А/141 Шагнах тухай 2016.11.01
140 А/142 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.11.01
141 А/143 Хөрөнгө оруулалтын ажил зохион байгуулах тухай 2016.11.03
142 А/144 Ажил хүлээн авах тухай 2016.11.03
143 А/145 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2016.11.03
144 А/146 Хальтиргаа гулгаа, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2016.11.07
145 А/147 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.11.07
146 А/148 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.11.09
147 А/149 Шагнах тухай 2016.11.10
148 A/150 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.11.18
149 A/151 Бодисын нөөц бүрдүүлэх тухай 2016.11.21
150 A/152 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.11.23
151
152 A/154 Зам талбайн хуваарь батлах тухай 2016.11.29
153 A/155 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.11.30
154 А/156 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.11.30
155 А/157 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.12.05
156 А/158 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, эрх сэргээх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2016.12.06
157 А/159 Шагнах 2016.12.07
158 А/160 Сургалт зохион байгуулах тухай 2016.12.07
159 А/161 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.12.08
160 А/162 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.12.09
161 А/163 Хяналтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.12.12
162 А/164 Хяналтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.12.13
163 А/165 Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох 2016.12.14
164 А/166 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, эрх сэргээх, хүчингүй болгох тухай 2016.12.14
165 А/167 Комиссын бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн байгуулах тухай 2016.12.15
166 А/168 Төсвийн хэмнэлтийг зарцуулах тухай 2016.12.15
167 А/169 Шагнах тухай 2016.12.15
168 А/170 Бичил тохижилтын байр зүй тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.12.16
169 А/171 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2016.12.20
170 A/172 Хөрөнгө гаргах тухай 2016.12.21
171 A/173 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2016.12.21
172 A/174 Заавар батлах тухай 2016.12.21
173 A/175 Бодис, давсны нөөц бүрдүүлэх тухай 2016.12.21
174 A/176 Шагнах тухай 2016.12.22
175
176

2015 оны тушаал үзэх