УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН ДҮРЭМ ЖУРАМ
Дүрэм, журам нэр
НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УЛААНБААТАР НЭГТГЭЛ ОНӨААТҮГ
1 Мэдээлэл хүлээж авах журам татах
2 “Нийтийн үйлчилгээний улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын Ажилтнуудын цаг бүртгэл, цаг ашиглалтанд хяналт тавих журам татах
3 “Нийтийн үйлчилгээний улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журам татах
4 “Нийтийн үйлчилгээний улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын салбарын дотоод журам татах
5 “Нийтийн үйлчилгээний улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам татах
6 “Нийтийн үйлчилгээний улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилд авах журам татах
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ НӨҮГ
1 А/34 Сургалт-хөгжлийн журам батлах тухай татах
2 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам татах
3 ЗОРИУЛАЛТЫН ЧИРЭГЧ АВТОМАШИН АШИГЛАН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2005 оны 94 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт/ татах
4 Тээврийн хэрэгслийн дугуйг зориулалтын түгжигчээр түгжинэ! татах
5 ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ ЗӨРЧСӨН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЗӨӨЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ татах
6 Ачиж журамлах албаны үйл ажиллагааны журам татах
7 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Зориулалтын чирэгч автомашин ашиглан тээврийн хэрэгслийг зөөж, шилжүүлэх/ А/218 татах
УЛААНБААТАР ЛИФТ НӨҮГ
1 Барилгын тухай хууль татах
2 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль татах
3 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль татах
4 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль татах
5 Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм татах
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ
1 Авлагыг найдваргүйд тооцон хүлээн авах журам татах
2 Ажилтан сонгон шалгаруулж элсүүлэх журам татах
3 Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлд үнэлгээ хийх журам татах
4 Ажлыг дүгнэх журам үйл ажиллагааны үнэлэх шалгуур үзүүлэлт татах
5 Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын заавар татах
6 Албан хэрэг, архив, дотоод сүлжээ татах
7 Ахмадын зөвлөлийн ажиллах журам татах
8 Ахмадын санг зарцуулах журам татах
9 Бүтээл туурвил, орчуулгын эхийг бэлтгэгчид хөлс төлөх журам татах
10 Газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам татах
11 Даргын зөвлөлийн ажиллах журам татах
12 Мэдээллийн аюулгүй байдал, дотоод сүлжээ ашиглах журам татах
13 Мэргэжлийн зэрэгтэй ажилтанд сургалт явуулах, шагнал авах, дүгнэх журам татах
14 Оны шилдэг ажилтан, байгууллагын оны шилдэг ажилтан шалгаруулах болзол журам татах
15 Сарын ажлын үр дүнгээр шагнал олгох журам татах
16 Тасралтгүй, тогтвор суурьшилтай ажилласан ажилтнуудад жилийн ажлын үр дүнгээр олгох шагналын журам татах
17 Архивын дүрэм татах
18 Архивын сан хөмрөг татах
19 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах журам татах
20 УСУГ дүрэм татах
ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ
1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөг батлах тухай татах
2 Хөдөлмөрийн дотоод журам татах
3 Сонгон шалгаруулах журам татах
4 Ажил дүгнэх, сарын үр дүнгийн шагнал/нэмэгдэл/ олгох журам татах
5 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн ажиллах журам татах
6 Борлуулалт ашиглалтын байцаагч нарын ажил дүгнэх журам татах
7 Архивын дүрэм татах
8 Шагналын тухай журам татах
9 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдэд төлбөрт үйлчилгээний орлогыг хувиарлах журам татах
10 Хэрэглэгчдэд төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэх журам татах
11 Хэмжих хэрэгслийн лабораторийн журам татах
12 Түгээх төвийн ажиллах журам татах
13 Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын даргын зөвлөлийн хурлын дэг татах
14 Нууц хамгаалах журам татах
15 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам татах
16 Байгууллагын үйлчилгээний стандарт татах
17 Байгууллагын тэмдэгт түших, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хадгалах, ашиглах журам татах
18 Байгууллагын архиваас баримт бичиг ашиглуулах журам татах
19 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам татах
20 Ажлын цаг ашиглалтын журам татах
УЛААНБААТАР ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВ ОНӨААТҮГ
1 Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний шуурхай зохицуулалтын дүрэм татах
2 “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дүрэм татах
3 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам татах
4 Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн албан хаагчийн ёсзүйн дүрэм татах
5 “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” /ОНӨААТҮГ/-ийн даргын шуурхай зөвлөгөөний дэг татах
6 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн захиргааны зөвлөлийн хурлын дэг татах
7 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам татах
8 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм татах
9 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам татах
10 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн баримт бичгийн байгууллагын архивт шилжүүлэх, хүлээн авах, хадгалах, ашиглуулах журам татах
11 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвд мэдээллийн технологийг ашиглахад мөрдөх журам татах
12 Ээлжийн диспетчерүүдийн ээлж хүлээлцэх дэг татах
13 Шуурхай ажиллагааны өрөөний ашиглалтын заавар татах
14 Шуурхай холбоогоор харьцах заавар татах
15 Албан хаагчдын хагас болон бүтэн жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх журам татах
16 Ээлжийн диспетчерүүд, бүртгэл, техник хангамжийн албан хаагчдын сарын ажлыг үнэлж, дүгнэх журам татах
17 Шуурхай ажиллагааны өрөөний ашиглалтын заавар татах
18 Албан хаагчдын хагас болон бүтэн жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх журам татах
19 Ээлжийн диспетчерүүд, бүртгэл, техник хангамжийн албан хаагчдын сарын ажлыг үнэлж, дүгнэх журам татах
20 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн дотоод хяналтын журам татах
21 Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг авах албан хаагчийг сонгон шалгаруулахад баримтлах журам татах