2023-06-01

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР.

 

2019 оны 02 дугаар сарын 27.                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

Д/д Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар. Хариуцах байгууллага.  

Шалгуур үзүүлэлт.

 

ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
1.              Нийслэл Улаанбаатар хот болон “Датакарт консерциум”-ын хооронд 2014 онд байгуулсан “Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний  дүгнэхтэй холбогдуулан ажлын Удирдамжийг боловсруулж батлуулах, ажлын хэсгийн гишүүдийн үүрэг чиглэлийг тодорхой болгох, хурлыг зохион байгуулах. АДХХ,

НТэГ,

·         Удирдамж боловсруулж батлуулсан байх,

·         Ажлын хэсгийн ажлыг эхлүүлэх нөхцлийг хангасан байх.

2.              Авто зам, замын байгууламж дагуух нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, ногоон байгууламжийн хөрөнгийн үнэлгээг нэмэгдүүлэх, хохирлыг барагдуулах арга хэмжээг боловсронгуй болгох, байгууллагуудын чиг үүргийн уялдааг сайжруулах чиглэлээр холбогдох “Монголын хохирол үнэлгээчдийн холбоо” ТББ, ЦЕГ-ын Тээврийн цагдаагийн алба зэрэг  мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлийг тодорхойлж, эд хөрөнгийн нэр төрөл, үнэлгээ тогтоох зөвлөмж, аргачлалыг боловсруулах, танилцуулах. АДХХ,

ИБХ, ТХХУХ, ЗСХ

ЦЕГ-ын Тээврийн

цагдаагийн алба,

НАЗХГ

·         Зөвлөмжийг боловсруулсан байх,

·         Ажлын хэсэг байгуулах,

·         Тайлангийн хугацаанд илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, хохирлыг барагдуулсан байдал,

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг, тоон мэдээ

3.              Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг ажлаа эрчимжүүлэх,  явц үр дүнг танилцуулах. ИБХ,

ГУББГ ОНӨААТҮГ,

НОБГ, НМХГ

·         Хамрагдсан байгууламжийн байршил, хэмжээ,

·         Илэрсэн зөрчил дутагдал,

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн,

·         Гарсан санал, дүгнэлт, тэдгээрийг танилцуулсан байдал,

·         Зураг, тоон мэдээ

4.              2019 оны инженерийн шугам сүлжээний их болон зуны урсгал засварын ажлын төлөвлөгөөг эцэслэж, 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний дотор ИБХ-т ирүүлэх. Инженерийн хангамжийн газрууд ·         Төлөвлөгөөг, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу бүрэн, зөв боловсруулсан байх, шаардлагатай хөрөнгө төсөв, хариуцах нэгж, хугацааг бодитой тооцсон байх,

·         Төлөвлөгөөний төслийг гаргаж ирүүлсэн байх.

5.              Улаанбаатар Смарт карт ХХК-ны хариуцан хэрэгжүүлж буй нийтийн тээврийн зогсоолууд дахь  карт борлуулах цэгүүдийн цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөх, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, ХЕМ-ийн тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавих. ИБХ,

НТэГ,

УБ смарт карт ХХК

·         Нийт байрлшуулсан Карт борлуулах цэгийн тоо,

·         Цахилгаан хангаамжид огт холбогдоогүй байсан болон үүргийн хүрээнд холбосон байгууламжийн тоо /хувь/

·         Цахилгаанд холбосон эх үүсвэр /Хангагч байгууллагаас, хувийн ААНБ-аас болон бусад/

·         Авч хэрэгжүүлсэн бусад арга хэмжээ, үр дүн, зураг, тоон мэдээ

6.              НЗД-ын 2019.01.24-ний өдрийн А/51 дүгээр захирамжаар шийдвэрлүүлсэн халиа дошингоос үүдэлтэй мөсийг цэвэрлэх, тээвэрлэх ажлыг үргэлжлүүлэх,  үүссэн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж, хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулах, хяналт тавьж, хамтран хэрэгжүүлэх. НОБГ,

ГУББГ

·         Батлагдсан төсөв /дүүрэг бүрээр/

·         Зарцуулалтын дүн,

·         Цэвэрлэж тээвэрлэсэн мөсний хэмжээ,

·         Бусад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, цаашдын зорилт

7.              Нэг хот нэг стандарт аяны хүрээнд гэрээний дагуу гүйцэтгэж буй, гадна фасад, гэрэлтүүлгийн засварын ажлын хугацаа дуусч байгаатай холбогдуулан ажлыг эцэслэж дуусгах, комисст хүлээлгэж өгөх. Гэрэлтүүлгийн компаниуд ·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

·         Гэрээний төсөв, зарцуулсан хөрөнгө, үр дүн, зураг, тоон мэдээ

ТОХИЖИЛТ, ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
8. Нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах НЗД-ын захирамжууд гарсантай холбогдуулан Үнэлгээний хороодыг байгуулах, худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу явуулах, эрчимжүүлэх. 

·        Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх тохижилт, дэд бүтцийн ажлууд,

·        Хот тохижилтын машин механизм, тоног төхөөрөмж,

·        Дүүргүүдийн тохижилт, сэргээн босголтын шуурхай албаны машин механизм, тоног төхөөрөмж  /7,5тэрбум/

·        Цэцэрлэгт хүрээлэн, Эмнэлгүүдийн болон тохижилт,

·        Ногоон байгууламжийн хэлбэржүүлэлтийн тоног төхөөрөмж,

·        Гэрэлтүүлгийн засвар шинэчлэл

·        Хүчдэлийн уналтыг сайжруулах, цахилгаан хангамжийн ажил,

·        Дээвэр,

·        Цахилгаан шат /1,125,0/

ТХХУХ, ИБХ, ЗСХ, АДХХ,

Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Харьяа газрууд

·         Үнэлгээний хороодыг байгуулсан эсэх,

·         Хууль тогтоомжийн дагуу тайлант хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн.

9. Цас хайлж дагтаршсан хог хаягдал ил гарч, орчны бохирдлыг нэмэх тул нийтийн эзэмшлийн талбай, гудамж, гуу жалганы хог цэвэрлэгээг эрчимжүүлж үүсмэл хогийн цэг үүсэхээс болгоомжилж, ахуйн хог хаягдлыг цэвэрлэж  ажиллах. Дүүргүүд, Хог тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ үйлчилгээний газар, ХТГ ОНӨААТҮГ. ·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг тоон мэдээ/ Талбай /м2/ , Рейсээр, Хог хаягдал /тн/, Хүн хүч, Машин техник/
10. 2019 оны тохижилт, ногоон байгууламжийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг жагсаалтаар гаргаж ТХХУХ-т ирүүлнэ үү. Дүүргүүдийн ЗДТГ ·         Төлөвлөгөөг, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу бүрэн, зөв боловсруулсан байх, шаардлагатай хөрөнгө төсөв, хариуцах нэгж, хугацааг бодитой тооцсон байх,

·         Төлөвлөгөөний төслийг гаргаж ирүүлсэн байх.

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР:
11. Мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хүрээнд “Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих, ногоон тэжээл тариалах төсөл болон дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслүүдэд хамрагдахад зөвлөмж, туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах. ХХҮХ,

НХХААГ, Дүүргүүд /ХУД, БЗД, СХД/

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн,

 

                         ТАНИЛЦСАН:

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР                                                                             БӨГӨӨД  ЗАХИРАГЧИЙН   АЖЛЫН    АЛБАНЫ                                                                               ДАРГА                                             Т.ГАНТӨМӨР

                         ХЯНАСАН:

АУДИТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН                                                                                ДАРГА                                           Ц.РЭГЗЭДМАА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРЬЯА ГАЗРУУДАД
1. Нийслэлийн 380 жилийн ойн бэлтгэл ажлын хүрээнд “Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлэх дэд ажил”-ын хэсгийг Хотын Ерөнхий менежер ахлан ажиллах болсонтой холбогдуулан тохижилт, дэд бүтэц, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр буюу хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хэрэгжүүлэх, үр дүнд суурилсан бүтээлч ажлыг төлөвлөх, төсөл, томьёоллыг гаргаж, 2019 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн 15.00 цагт ЗСХ-т ирүүлэх. /Тодруулах бол 315347 утсаар холбогдоно уу/ Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Харьяа газрууд,

Инженерийн хангамжийн газрууд

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 01-ИЙ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР.

 

2019 оны 02 дугаар сарын 27.                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

Д/д Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар. Хариуцах байгууллага.  

Шалгуур үзүүлэлт.

 

 
ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:  
12.   Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг ажлаа эрчимжүүлэх,  явц үр дүнг танилцуулах. ИБХ,

ГУББГ ОНӨААТҮГ,

НОБГ, НМХГ

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг, тоон мэдээ Нийслэлийн Онцгой комиссын 2019 оны 02-р сарын 21-нд “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай”  01 дугаартай албан даалгавар, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн
13.   2019 оны их болон зуны урсгал засварын ажлын төлөвлөгөөг эцэслэж, 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний дотор ИБХ-т ирүүлэх. ·
14.   АТХБӨЯХ-ийн төлбөр тооцооны татвар хураамжийг нэмэгдүүлэх, 1,6 болон 2,7-р төгссөн авто тээврийн хэрэгслийн төлбөр хураалтыг эрчимжүүлэх, бүрэн авч төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах. Нийслэлийн Татварын газар,

Дүүргүүдийн ЗДТГ

·         Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ ·
15.   НЗД-ын 2019.01.24-ний өдрийн А/51 дүгээр захирамжаар шийдвэрлүүлсэн халиа дошингоос үүдэлтэй мөсийг цэвэрлэх, тээвэрлэх ажлыг үргэлжлүүлэх,  үүссэн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж, хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулах.

 

 

 

НОБГ ·         Батлагдсан төсөв /дүүрэг бүрээр/

·         Зарцуулалтын дүн,

·         Цэвэрлэж тээвэрлэсэн мөсний хэмжээ,

·         Бусад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, цаашдын зорилт

Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргүүдэд хөрсний ус гарсантай холбогдуулан авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд шаардагдах 196.596.900 төгрөгийг нийслэлийн Засаг даргын А/51 дүгээр захирамжаар шийдвэрлүүлсэн.

2019 оны 2-р сарын 27 байдлаар Баянзүрх дүүрэгт 40 хувь, Налайх дүүрэгт 100 хувь, Сонгинохайрхан дүүрэгт 55 хувь, Сүхбаатар дүүрэгт 80 хувь, Чингэлтэй дүүрэгт 100 хувьтай, нийслэлийн хэмжээнд хор уршгийг арилгах жил 75 хувьтай явагдаж байна.

16.   БЗД-ийн 26-р хороо “Баян монгол” Хувийн орон сууцны контор, ХУД-ийн 4-р хороо “Санкомпорт” хувийн орон сууцны конторт алчуур хатаагч, халаалттай холбоотой гомдол ихсэж байгаа тул анхаарч ажиллах. ХОСНАА-н “Хөгжлийн төв” ·         Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ ·
17.   Нийслэлийн 380 жилийн ойн хүрээнд Дүүрэг бүрт 1 байршилд “Өвөрмөц шийдэлтэй гэрлэн чимэглэл бүхий гудамж байгуулах”-аар төлөвлөж байгаатай холбогдуулан ажлын зураг, төсвийн санал боловсруулж, яаралтай танилцуулах. Төвийн 6 Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Гэрэлтүүлгийн компаниуд

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг ·
ТОХИЖИЛТ, ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:  
18. Нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах НЗД-ын захирамжууд гарсантай холбогдуулан Үнэлгээний хороодыг байгуулан ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу явуулах, эрчимжүүлэх.

 

·         Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх тохижилт, дэд бүтцийн ажлууд,

·         Хот тохижилтын машин механизм, тоног төхөөрөмж,

·         Дүүргүүдийн тохижилт, сэргээн босголтын шуурхай албаны машин механизм, тоног төхөөрөмж  /7,5тэрбум/

·         Цэцэрлэгт хүрээлэн,

·         Эмнэлгүүдийн болон тохижилт,

·         Ногоон байгууламжийн хэлбэржүүлэлтийн тоног төхөөрөмж,

·         Гэрэлтүүлгийн засвар шинэчлэл

·         Хүчдэлийн уналтыг сайжруулах, цахилгаан хангамжийн ажил,

·         Дээвэр,

·         Цахилгаан шат /1,125,0/

 

Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Харьяа газрууд

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг ·
19. Цас хайлж дагтаршсан хог хаягдал ил гарч, орчны бохирдлыг нэмэх тул нийтийн эзэмшлийн талбай, гудамж, гуу жалганы хог цэвэрлэгээг эрчимжүүлж үүсмэл хогийн цэг үүсэхээс болгоомжилж, ахуйн хог хаягдлыг цэвэрлэж  ажиллах. Дүүргүүд, Хог тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ үйлчилгээний газар, ХТГ ОНӨААТҮГ. ·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг ·
20. Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас нийт нутгаар хуурайшилт ихтэй байгааг онцгойлон анхааруулсан тул төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллах Хог тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ үйлчилгээний газар, ХТГ ОНӨААТҮГ. ·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг ·
21. Дүүргүүдийн хог хаягдалтай холбоотой гомдол нэмэгдэж байгаа тул тээвэрлэлтийг сайжруулах. Үүнд: Баянзүрх, Баянгол  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар онцгой анхаарах.

 

Дүүргүүд, Хог тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ үйлчилгээний газар, ХТГ ОНӨААТҮГ. ·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг ·
22. Нэг хот нэг стандарт зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Явган замын тохижилтын ажил”-ын судалгааг эцэслэсний дагуу Дүүргүүдэд хуваарилагдаж буй төсөвт багтаан жагсаалтыг эцэслэж, фото танилцуулга мэдээллийн хамт албан бичгээр 2019 оны 02 дугаар сарын 18-нд ирүүлэх, нэгтгэж, НЗД-ын захирамж гаргуулах ажлыг зохион байгуулах.

Тавигдах шаардлага: Төсөвлөгдсөн зардалд багтаасан байх, байршил, хаяг, ажлын тоо хэмжээ, төсөвт өртөг зөв байх, инженерийн хангамжийн байгууллагууд, хот төлөвлөлт, авто замын байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх.

Дүүргүүдийн ЗДТГ

/дэд ажлын хэсэг/

АДХХ

·         Судалгааг эцэслэсэн байх.

·         Мэргэжлийн байгууллагуудын саналыг харгалзсан байх,

·         Баримтын бүрдэл бүрэн байх,

·
23. НЗД-ын 2019.02.14-ны А/88-р захирамжаар “УБ хотын гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалт зохион байгуулах ажлын хэсэг”-ийг ХЕМ ахлан ажиллахаар болж,  үзүүлэх сургалтын үед Орон сууцанд амьдарч буй  иргэдийг түр нүүлгэн гаргах, аюулгүй байрлалд нүүлгэн шилжүүлэхээр төлөвлөсөнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээг авах:

·         Орон сууцны иргэдийн судалгаа, аюулгүй талбай судалгаа гаргах /МСӨХ-ийн дээд зөвлөл, Хувийн Орон сууц нийтийн аж ахуйн мэргэжлийн холбоо, Хувийн орон сууцны хөгжлийн төв/

·         Иргэдийг болон СӨХ-ны ажилтан албан хаагчдыг идэвхитэй, бүрэн хамруулах

НОБГ-ын Дэд дарга, Хошууч Б.Мягмардоржтой холбогдож, мэдээлэл авч ажиллах.

НОБГ,

МСӨХДЗ,

Орон сууц нийтийн аж ахуйн мэргэжлийн холбоо ТББ, Хувийн орон сууц нийтийн аж ахуйн хөгжлийн төв ТББ

·         Орон сууцны иргэдийн судалгаа, аюулгүй талбай судалгаа гаргаж, НОБГ-ыг мэдээллээр хангасан байдал, хүний тоо,

·         Иргэдийг болон СӨХ-ны ажилтан албан хаагчдыг идэвхитэй, бүрэн хамруулсан байдал, хүний тоо,

·         Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг

·

 

 

 

 

 

 

                      ТАНИЛЦСАН:

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР                                                                             БӨГӨӨД  ЗАХИРАГЧИЙН   АЖЛЫН    АЛБАНЫ                                                                               ДАРГА                                             Т.ГАНТӨМӨР

                         ХЯНАСАН:

АУДИТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН                                                                                ДАРГА                                           Ц.РЭГЗЭДМАА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРЬЯА ГАЗРУУДАД
2. Нийслэлийн 380 жилийн ойн бэлтгэл ажлын хүрээнд “Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлэх дэд ажил”-ын хэсгийг Хотын Ерөнхий менежер ахлан ажиллах болсонтой холбогдуулан тохижилт, дэд бүтэц, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр буюу хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хэрэгжүүлэх, үр дүнд суурилсан бүтээлч ажлыг төлөвлөх, төсөл, томьёоллыг гаргаж, 2019 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн 15.00 цагт ЗСХ-т ирүүлэх. /Тодруулах бол 315347 утсаар холбогдоно уу/ Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Харьяа газрууд,

Инженерийн хангамжийн газрууд

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн, зураг