Хуванцар савны хэрэглээ, түүний хор хөнөөл зөвлөмж