Байгууллагын төлөвлөгөө, биелэлтүүд

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт  үзэх

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үзэх

ХЕМ ҮДГ-2017 биелэлт Т.Гантөмөр үзэх

ХЕМ ҮДГ-ний хавсралт-1 ҮЧ  үзэх

ХЕМ ҮДГ-ний хавсралт-2 ҮЧ үзэх

Сахилга хариуцлагын албан даалгаварын төлөвлөгөө энд дарж үзнэ үү

Сахилга хариуцлагын албан даалгаварын биелэлт энд дарж үзнэ үү