2023-06-01

Байгууллагын төлөвлөгөө, биелэлтүүд

Байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт үзэх

Байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  үзэх

Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт үзэх

Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үзэх

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт  үзэх

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үзэх

ХЕМ ҮДГ-2017 биелэлт Т.Гантөмөр үзэх

ХЕМ ҮДГ-ний хавсралт-1 ҮЧ  үзэх

ХЕМ ҮДГ-ний хавсралт-2 ҮЧ үзэх

Сахилга хариуцлагын албан даалгаварын төлөвлөгөө энд дарж үзнэ үү

Сахилга хариуцлагын албан даалгаварын биелэлт энд дарж үзнэ үү