2023-06-01

Авто зам сэтлэх, сүвлэх, орц гарц гаргах зөвшөөрөл олгох

Холбогдох журам

1.УЛААНБААТАР ХОТОД ШИНЭЭР БАРИГДАХ БАРИЛГА ОБЪЕКТОД НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ үзэх

2.Авто зам сэтлэх орц гарц гаргах зөвшөөрөл авхад бүрдүүлэх бичиг баримт үзэх