2023-11-30

Инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн хяналт, мониторинг

НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛТ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.22.pdf”]

НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛТ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/10/Зөвшөөрлийн-бичиг-олгох-ажлын-таницуулга.pdf”]