Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй

Мэдээлэл олдсонгүй….