2023-10-02

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай /Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж/ татах

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм  татах

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам татах