2023-11-29

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
  1. Бодлогын баримт бичгүүдэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ   үзэх
  2. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт    үзэх
  3. МУ-ын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт  үзэх
  4. НЗД-ын 2016-2020 үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр үзэх
  5. Үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт   үзэх
  6. Дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт үзэх
  7. “МУ-ын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ын биелэлт   үзэх