2022-07-05

2022 согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл
2021 он

 

Д/д Тушаалын дугаар Тушаалын нэр ТЗ эхлэх огноо ТЗ дуусах огноо Холбоос (доорхи дэлгэрэнгүй товч дээр дарж үзнэ)
1 A/02 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, цуцлах тухай 2022.01.03 2024.01.03 дэлгэрэнгүй
2 A/12 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, цуцлах тухай 2022.01.27 2024.01.27 дэлгэрэнгүй
3 A/17 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, цуцлах тухай 2022.02.25 2024.02.25 дэлгэрэнгүй
4 A/29 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, сунгах, хүчингүй болгох тухай 2022.03.18 2024.03.18 дэлгэрэнгүй
5 A/40 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, захирлын нэр өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2022.04.01 2024.04.01 дэлгэрэнгүй
5 A/62 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, сунгах, захирлын нэр солих, хаягийн өөрчлөлт хийх, үрэгдүүлсэнийг дахин олгох, хүчингүй болгох, цуцлах тухай 2022.04.29 2024.04.29 дэлгэрэнгүй
5 A/94 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, сунгах, захирлын нэр  өөрчлөх, хүчингүй болгох  тухай 2022.06.08 2024.06.08 дэлгэрэнгүй