2023-10-02

Ажлын байрны тодорхойлолт
Нэгж Албан тушаал
1 Удирдлага Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга үзэх
2 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга
3 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн
4 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Төсвийн санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч
5 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Хотын аж ахуйн асуудал, харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаа, бодлогын баримт бичиг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
6 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Бичиг хэргийн эрхлэгч
7 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Архивын эрхлэгч
8 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Шуурхай, дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
9 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн
10 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Хууль, эрх зүй, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн
11 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
12 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
13 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Хот нийтийн аж ахуйн зардал хариуцсан тооцооны нягтлан бодогч
14 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Үйл ажиллагаа, урсгал зардал хариуцсан тооцооны нягтлан бодогч
15 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
16 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Ерөнхий менежерийн туслах
17 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс Албаны нярав
18 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга (Ерөнхий инженер)
19 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Цахилгаан хангамж, гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлэг хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн
20 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Авто зам, замын байгууламж, засвар арчлалт хариуцсан мэргэжилтэн
21 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Нийтийн тээвэр, авто замын хөдөлгөөн зохицуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
22 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүн
23 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
24 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Төвлөрсөн дулаан хангамж, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
25 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Хот байгуулалт, барилга хотын стандарт хариуцсан мэргэжилтэн
26 Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Усны барилга байгууламж, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн
27 Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга
28 Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс Хүнсний хангамж, худалдаа, үйлчилгээний  асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн
29 Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс Хүнс, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
30 Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс Худалдаа, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
31 Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс Худалдаа, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
32 Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс Хүнсний хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
33 Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга (Ерөнхий дендорлогич)
34 Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн
35 Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс Ногоон байгууламж, тохижилтын зураг төсөл, ландшафтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
36 Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс Хязгаарлагдмал хэрэгцээний ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжлтэн
37 Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс Тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
38 Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
39 Дугуйн ба явган хүний зам, тохижилтын хэлтэс Дугуйн ба явган хүний зам, тохижилтын хэлтсийн дарга
40 Дугуйн ба явган хүний зам, тохижилтын хэлтэс Хот чимэглэл, гадна зар сурталчилгааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
41 Дугуйн ба явган хүний зам, тохижилтын хэлтэс Туул, Сэлбэ, Дунд голын тохижилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
42 Дугуйн ба явган хүний зам, тохижилтын хэлтэс Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн
43 Дугуйн ба явган хүний зам, тохижилтын хэлтэс Дизайн, зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн
44 Дугуйн ба явган хүний зам, тохижилтын хэлтэс Спорт, хүүхдийн талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн
45 Орчны бохирдол, хог хаягдлын, удирдлагын хэлтэс Орчны бохирдол, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн дарга
46 Орчны бохирдол, хог хаягдлын, удирдлагын хэлтэс Хог хаягдлын бодлогын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
47 Орчны бохирдол, хог хаягдлын, удирдлагын хэлтэс Хог хаягдлын ангилан ялгалт, дахин боловсруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
48 Орчны бохирдол, хог хаягдлын, удирдлагын хэлтэс Тусгай хог хаягдал, устгал хариуцсан мэргэжилтэн
49 Орчны бохирдол, хог хаягдлын, удирдлагын хэлтэс Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн
50 Орчны бохирдол, хог хаягдлын, удирдлагын хэлтэс Хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
51 Орчны бохирдол, хог хаягдлын, удирдлагын хэлтэс Орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн
52 Орчны бохирдол, хог хаягдлын, удирдлагын хэлтэс Төсөл хөтөлбөр, судалгаа, статистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
53 Хяналт, үнэлгээний  хэлтэс Хяналт, үнэлгээний хэлтсийн дарга
54 Хяналт, үнэлгээний  хэлтэс Дотоод хяналтын ахлах мэргэжилтэн
55 Хяналт, үнэлгээний  хэлтэс Санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан хяналтын мэргэжилтэн
56 Хяналт, үнэлгээний  хэлтэс Инженер, дэд бүтцийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
57 Хяналт, үнэлгээний  хэлтэс Тохижилт, ногоон байгууламж, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан хяналтын мэргэжилтэн
58 Хяналт, үнэлгээний  хэлтэс Захиргааны хяналт, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн