2023-06-01

Эрхэм зорилго

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

Алсын хараа:

Хотын аж ахуйн давуу болон сул тал, гадаад орчны боломж, эрсдэлийг тодорхойлсон, уламжлал, шинэчлэлийг зохистой хослуулсан бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулан, хөгжингүй улс орны жишигт хүрсэн аз жаргалтай Улаанбаатарын нийтийн үйлчилгээг бий болгоно.

 Эрхэм зорилго:

Үнэт зүйлээрээ бахархсан, нийгмийн хариуцлага, соёл нийтийн үйлчилгээний шуурхай байдал, чанар хүртээмжийг дээшлүүлсэн иргэн бүрийн ая тухтай амьдрах нөхцөл, сэтгэл ханамжийг бүрдүүлэхэд оршино. 

 Эрхэмлэх зарчим:

Хууль дээдлэх, Ардчилсан ёс, Шударга ёс, Шуурхай, Ил тод, Нээлттэй, Тэгш байдал.

 Иргэдийн үнэлэмж:

Цэвэр цэмцгэр, тохитой, аюулгүй амьдрах орчин, сэтгэл ханамж