2022-07-05

Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс

Улаанбаатар хотын Захирагчын ажлын албаны

Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс

Хэлтсийн зорилго:

Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламж,хог хаягдлын бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлэхэд чиглэнэ.

Хэлтэс нь дараах чиг уургийг хэрэгжуулэн ажиллана. Үүнд:

1.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын болон урсгал төсөвд тусгагдсан хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдлын менежментийн чиглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх, санал өгөх;

2.Нийслэлийн хот тохижилт, ногоон байгууламж менежментийн талаар бодлого боловсруулах, хөгжингүй орны туршлагыг судалж нэвтрүүлэх, чиглэлийн эрдэмтэн судлаачидтай хамтран ажиллах;

3.Нийслэлийн хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдлын менежментийгсайжруулах ажилд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, харьяа байгууллагуудыг нэгдсэн бодлогоор хангах;

4.Нийслэлийн хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр санаачилага гарган ажилласан байгууллага аж ахуйн нэгжийг холбогдох хуулийн дагуу урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

5.Нийтийг хамарсан хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдлын чиглэлээр хийх цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, хяналт тавих;

6.Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны “Хот байгуулалт нийтийн Аж ахуйн” нэгдсэн мэдээллийн санг хөтлөх;

7.Мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, эрхэлсэн ажлаа сурталчилах;

8.Улаанбаатар хотын нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;

9.Ногоон байгууламжийн ажлын төлөвлөлт, загвар дизайн, гүйцэтгэлийн ажил, арчилгааны ажилд тавигдах шаардлага, зааварчилгааг бий болгох;

10.Ногоон байгууламжийг ерөнхий төлөвлөгөө, холбогдох норм дүрэм, журам, тавигдах шаардлагад нийцүүлэн шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр бий болгох;

11.Мэргэжлийн байгууллагын чадамжийг сайжруулах, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах, тарьц, суулгацын төрөл зүйлийн тоог нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

12.Тохижилтын ажлын үр дүнд бий болсон ногоон байгууламжийг бүртгэлжүүлж, арчлалт хамгаалалтыг эзэнжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

13.Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгжүүлэх нөхөн тарих ажилд мэргэжлийн хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах, ажпын үр дүн, гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

14.Хот тохижилтын чиглэлээр бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;

15.Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн усан оргилуур, хөшөө дурсгал, хот чимэглэл, архитектурын жижиг байгууламж, гадна зар сурталчилгааны байгууламж, явган зам, дугуйн зам, авто зогсоол, дугуйн зогсоол, автобусны буудал, амралт, спортын талбайг ерөнхий төлөвлөгөө, холбогдох норм дүрэм, журам, тавигдах шаардлагад нийцүүлэн бий болгох;

16.Тохижилтын ажлын журам, тавигдах шаардлагыг боловсруулан гаргах, загвар дизайныг тодорхойлох, зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, тохижилтын ажилд захиалагчийн хяналтыг тавих;

17.Байгууллага аж ахуйн нэгжийн орчинг тохижуулах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих;

18.Тохижилтын ажлын үр дүнд бий болсон нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлж, ашиглалт, арчлалт хамгаалалтыг эзэнжүүлэх ажпыг зохион байгуулах;

19.Хатуу хог хаягдлын цэвэрлэгээ, ачилт цуглуулалт, тээвэрлэлт, ангилан ялгалт, дахин боловсруулалт, сэргээн ашиглалт, эцсийн устгалын чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих,

20.Нийтийн бие засах газрын ашиглалт, үйлчилгээ, зам талбайн цас, мөсний цэвэрлэгээ, бохирдсон хөрсөнд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, золбин нохой, муурны устгалын ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналттавих;

21.0ршуулгын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагааны менежментийг тодорхойлох, үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

22.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зам, замын байгууламж, байгууллага аж ахуйн нэгжийн орчны цэвэрлэгээ, цас мөс, хальтиргаа гулгааг арилгах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах;

23.Чиг үүргийн хүрээнд гарсан маргаантай асуудлаар хуулийн байгууллагад нотлох баримт гаргах, тайлбар өгөх, шаардлагатай тохиолдолд хариуцагч, нэхэмжлэгчээр оролцох;

24.3ахирамжлалын баримт бичгийн шийдвэрийн төслийг Захиргааны ерөнхий хуулийн шаардлагад нийцүүлэн хэлэлцүүлэг хийх, сонсох ажиллагаа явуулах, эрх ашиг нь хөндөгдөж буй этгээдэд шийдвэрийг танилцуулах арга хэмжээг авч ажиллах.

Утас:315335

Веб сайт : www.ubservice.mn