2022-07-05

“АХМАДЫН ОРОН СУУЦ” хөтөлбөрийн өргөдлийн маягт

Ахмад настан:

1.Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Өргөдөл (Өргөдлийг Маягт АОС-1ийн дагуу гаргана)

3.Өрхийн орлогоо тодорхойлсон баримт (тэтгэврийн дэвтрийн  хуулбар, ажил эрхэлдэг бол ажилладаг  байгууллагын болон цалингийн тодорхойлолт, түрээс төлөх батлан даагчийн орлого)

4.Улсаас орон сууц авч байгаагүй тухай Улсын Бүртгэлийн газрын лавлагаа, нийслэлийн Архивын газрын лавлагаа

5.Энэ журмын 2.1-д заасан шалгууруудыг хангасан байх.

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/04/Маягт-АОС1.pdf”]

Гачигдалтай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон төрийн албан хаагч:

1.Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар,

2.Өргөдөл.  (Өргөдлийг Маягт АОС-2-ын дагуу гаргана)

3.Өрхийн орлогоо тодорхойлсон баримт, (тэтгэврийн дэвтрийн  хуулбар, ажил эрхэлдэг бол ажлын байгууллагын болон цалингийн тодорхойлолт,түрээс төлөх батлан даагчийн орлого)

4.Улсаас орон сууц авч байгаагүй тухай Улсын бүртгэлийн газрын лавлагаа, нийслэлийн Архивын газрын лавлагаа

5.Гамшгаас хамгаалах төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт, акт

6.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бол группын дэвтэр,

7.Төрийн албан хаагч өргөдлөө маягт АОС-2-ын дагуу гаргасан байх,

8.Энэ журмын 2.1-д заасан шалгууруудыг хангасан байх,

9.Гачигдалтай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд болон төрийн албан хаагчид журмын 2.1.5 дах заалт хамаарахгүй.

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/04/Маягт-АОС2.pdf”]