2023-10-02

Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

 

 1. Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 2. Мэргэжлийн хяналтын мэдээллийн санд бүртгүүлсэн хуудас;
 3. Хог тээврийн гэрээ;
 4. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт;
 5. Харъяалах татварын албаны тодорхойлолт;
 6. Гадна, дотоод орчны фото зураг;
 7. Хяналтын камер суурилуулсан тухай Цагдаагийн байгууллагын санал;
 8. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /үйлчилгээний зориулалттай байх/;

Жич:

Албан хүсэлт /Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс тусгай зөвшөөрөл хүсэх маягт авч  асуултын дагуу үнэн зөв, тодорхой бөглөсөн байх/;

  • Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
  • Тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх тохиолдолд тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ийн албан хүсэлт, тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
  • Хаягийн өөрчлөлт, захирлын нэр солих тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
  • Тусгай зөвшөөрлийг хаясан, гээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд албан ёсны хэвлэлээр зарлуулсан баримт;
  • Эрх сэргээх тохиолдолд түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгасныг нотлох баримт;
  • Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд байрлалтай бол халаалтыг цахилгаан болон бусад эх үүсвэрээр шийдсэнийг нотлох зураг
  • Нийтийн орон сууцанд байрлалтай бол анх батлагдсан зураг төслөөр үйлчилгээний зориулалттай баригдсан болохыг нотлох баримтыг тус тус хавсаргана.