Өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн тайлан

Үзэхдээ сар бүрийн текст дээр дарж тайланг харна!!!

2019 он

 2018 он 2017 он 2016 он 2015 он

1-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

1-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

1-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

1-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
1-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

 2-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

 2-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

  3-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

  3-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 3-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 3-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

3-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

  4-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

  4-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 4-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 4-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

4-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

5-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

5-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 5-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 5-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

5-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

6-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 6-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 6-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 6-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
6-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
7-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 7-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 7-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  

7-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

7-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
8-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 8-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 8-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  

8-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

8-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
 9-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  9-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 9-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  

9-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

9-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
 10-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  10-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 10-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
10-р сар ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
 11-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  11-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан  11-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

11-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

12-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан   12-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан   12-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
12-р сарын ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан