2023-10-02

Дотоод хяналт шалгалт

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/shilen-dans1.pdf” height=”750px” width=”550px” save=”1″]

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/shilen-dans22.pdf” height=”750px” width=”550px” save=”1″]

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/shilen-dans3.pdf” height=”850px” width=”550px” save=”1″]

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/shuurhai-monitoring.pptx”]

Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 2018 онд хяналт шалгалт явуулах ажлын төлөвлөгөө

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/2018.03.05-nom.pdf”]

Гэрээний хүрээнд ногоон  байгууламжийн ажил гүйцэтгэж байгаа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд түүвэрчилсэн хяналт-шинжилгээ явуулсан тухай

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/Ногоон-байгууламж1.pdf”  height=”750px” width=”750px” save=”1″]

Хавсралт

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/havsralt.pdf” pheight=”750px” width=”750px” save=”1″]

1.“Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын хариуцаж буй Нийтийн  бие засах газар /City toilet/-ын ашиглалтын үйл ажиллагаанд явуулсан хяналтын ажлын тухай

үзэх

2.ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСЭЭС 2017 ОНД АЛБАНЫ ХЭЛТЭС, ХАРЬЯА ГАЗРУУДАД ДОТООД ХЯНАЛТ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ЯВУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

үзэх

3. АЛБА, ХЭЛТЭС, ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ

үзэх

4. Захирагчийн харьяа байгууллагуудын өмч, эд хөрөнгөд хяналтын үзлэг тооллого явуулсан тухай үзэх

2016 ОНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР  ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА.

Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтэс нь 2016 оныг “Байгууллага, нэгж, харьяа газрын дотоод үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” зорилтот жил болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд нэмэлт ажлуудыг тусган хэрэгжүүлж байна.

“2016 онд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны хэлтэс, харьяа газруудад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө”-тэй танилцсаны дагуу холбогдох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хамтарч ажиллахыг хүсэх байна.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба Илтгэх хуудас Огноо
1 Хотын гэрэлтүүлэгт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай 2016.09.05
2 Түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хийсэн тухай 2016.05.16
3 Нийтийн эзэмшлийн гудамжны зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажлын талаар 2016.04.15
4 “Улаанбаатар лифт” НӨААТҮГ-ын 2016 оны 1 дүгээр улирлын ажлын тайлангийн талаар 2016.04.21
5 Улаанбаатар хотын Захирагчийн Дамбадаржаа, Сэлбэ, Бэлх зуслан дахь ажлын албанд “Шалган зааварлах, зөвлөн туслах ажиллагаа” явуулсан тухай 2016.04.05
6 Нүхэн болон гүүрэн гарцны арчлалтын ажлын талаар 2016.04.20

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС  2016.03.11

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2016/03/YAMX-calender-planing.pdf” save=”1″]

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/11/tuluwluguu.pdf”]

 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай товч утга Огноо
1 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан тухай 2015.01.14
2 Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын ХҮТ-үүдийн зарим үйл ажиллагаатай танилцсан тухай 2015.04.01
3 Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын албадын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1 дүгээр улирлын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай 2015.04.09
4 Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газруудын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1 дүгээр улирлын биелэлтэд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай 2015.04.22
5 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлын 2015 оны эхний хагас жилийн шийдвэрлэлтэнд урьдчилсан байдлаар хийсэн хяналт-шинжилгээ 2015.06.02
6 ОСНААУГ-т үүссэн зөрчлийг арилгуулах тухай 2015.06.03
7 Ажил зохион байгуулах тухай/Ногоон байгууламжийн тухай/ 2015.06.18
8 ННЗБ-уудын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалт /шилэн уулзалт/ зохион байгуулах журмын хэрэгжилтийн тухай 2015.06.25
9 Харьяа байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тухай 2015.08.05
10 Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын албадын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд гуравдугаар улирлын байдлаар хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тухай 2015.10.12
11 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газруудын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд гуравдугаар улирлын байдлаар хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсэн тухай 2015.10.27
12 Хэрэгжилт удааширсан ажлуудад мониторинг хйисэн тухай 2015.10.26
13 Хэрэгжилт удааширсан ажлуудтай газар дээр нь танилцсан тухай 2015.11.04